Title: Řečová kultura v českém jazykovém prostředí očima lingvistů (se zaměřením na mluvený projev ve veřejné komunikaci)
Other Titles: Culture of speach in the Czech language environment through the eyes of linguists (with focus on spoken public communication)
Authors: Vatrová, Kristýna
Advisor: Málková, Jitka
Referee: Chýlová, Helena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4496
Keywords: řečová kultura;spisovnost;standard;mluvený projev;kultivovanost;řečové vzory;lingvista
Keywords in different language: speech culture;literary language;standard;spoken utterance;cultivation;speech models;linguist
Abstract: V bakalářské práci se zabývám jazykovou a řečovou kulturou, zvláště pak mluveným projevem v masmédiích a ve školním prostředí. Cílem práce je souhrnně přiblížit názory lingvistů na danou problematiku.
Abstract in different language: In my bachelor work I occupy by the language and speech culture, especially by spoken utterance in the mass media and in the school. The object of the work is present summary linguists´ opininons on the topic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Kristyna Vatrova, 2012.pdfPlný text práce561,8 kBAdobe PDFView/Open
vatrova2.pdfPosudek vedoucího práce445,65 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).vatrova2.pdfPosudek oponenta práce120,73 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).vatrova2.pdfPrůběh obhajoby práce174,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4496

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.