Title: Lexikologická analýza francouzského textu
Other Titles: Lexicological analysis of French text
Authors: Simulíková, Martina
Advisor: Horová, Helena
Referee: Fenclová, Marie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4518
Keywords: lexikologie;lexikon;lexikální soudržnost;tvorba slov;analýza;glosář
Keywords in different language: lexicology;lexicon;lexical cohesion;word formation;analysis;glossary
Abstract: Cílem této bakalářské práce je obeznámit čtenáře se základní lexikologickou problematikou a následně ukázat lexikologické jevy v autentických textech. Teoretická část práce je věnována především lexikálním vztahům mezi slovy a způsobům obohacování slovní zásoby. Obdobně je strukturována i praktická část, v níž jsou texty analyzovány z těchto dvou rozdílných hledisek. V závěru práce se pak nachází glosář lexikologických pojmů používaných při analýze.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to acquaint readers with lexicological issues and to show subsequently lexicological phenomenons in authentic texts. The theoretical part is dedicated mainly to lexical cohesion between words and to ways of vocabulary enrichment. The practical part is structured similarly - the texts are analysed from these two different points of view. In the end of the thesis, there is a glossary of lexicological terms used during the analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Simulikova Martina.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFView/Open
File0019.PDFPosudek vedoucího práce401,44 kBAdobe PDFView/Open
File0020.PDFPosudek oponenta práce320,06 kBAdobe PDFView/Open
File0021.PDFPrůběh obhajoby práce346,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4518

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.