Název: Lexikologická analýza francouzského textu
Další názvy: Lexicological analysis of French text
Autoři: Simulíková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Horová, Helena
Oponent: Fenclová, Marie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4518
Klíčová slova: lexikologie;lexikon;lexikální soudržnost;tvorba slov;analýza;glosář
Klíčová slova v dalším jazyce: lexicology;lexicon;lexical cohesion;word formation;analysis;glossary
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je obeznámit čtenáře se základní lexikologickou problematikou a následně ukázat lexikologické jevy v autentických textech. Teoretická část práce je věnována především lexikálním vztahům mezi slovy a způsobům obohacování slovní zásoby. Obdobně je strukturována i praktická část, v níž jsou texty analyzovány z těchto dvou rozdílných hledisek. V závěru práce se pak nachází glosář lexikologických pojmů používaných při analýze.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis is to acquaint readers with lexicological issues and to show subsequently lexicological phenomenons in authentic texts. The theoretical part is dedicated mainly to lexical cohesion between words and to ways of vocabulary enrichment. The practical part is structured similarly - the texts are analysed from these two different points of view. In the end of the thesis, there is a glossary of lexicological terms used during the analysis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Simulikova Martina.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0019.PDFPosudek vedoucího práce401,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0020.PDFPosudek oponenta práce320,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0021.PDFPrůběh obhajoby práce346,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4518

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.