Title: Potraviny s chráněným označením původu a s chráněným zeměpisným označením regionů severní Francie
Other Titles: Indications of Quality and Origin
Authors: Hartová, Markéta
Advisor: Horová, Helena
Referee: Vondráková, Sylvie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4522
Keywords: chráněné označení původu;chráněné zeměpisné označení;zaručená tradiční speciality;ekologické zemědělství;ověřené označení původu;label rouge;zemědělské produkty;potravinářské produkty;systém označení kvality a původu;Evropská unie;Francie
Keywords in different language: protected designation of origin;protected geographical indication;traditional specialty guaranteed;ecologic agriculture;certified designation of origin;label rouge;agricultural products;food products;indications of quality and origin;European union;France
Abstract: Tato práce si klade za cíl představit fungování francouzského systému označení kvality a původu, jež je určen k oficiálnímu hodnocení zemědělských a zemědělskopotravinářských produktů. Tento systém se skládá ze čtyř evropských označení: Chráněného označení původu, Chráněného zeměpisného označení, Zaručené tradiční speciality, Ekologického zemědělství et dvou francouzských označení: Ověřeného označení původu a Label rouge. Závěrečná část práce je věnována konkrétním příkladům produktů chráněných těmito označeními, jež jsou charakteristické pro regiony severní Francie.
Abstract in different language: This work aims to introduce functioning of the French official system of Indications of Quality and Origin, which is used for evaluation of agricultural and agri-food products. This system consists of four European indications: Protected designation of origin, Protected geographical indication, Traditional specialty guaranteed, Ecologic Agriculture and two French indications: Certified designation of origin and Label Rouge. The final section is devoted to specific examples of products covered by these indications, that are characteristic for the regions of Northern France.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp.pdfPlný text práce740,63 kBAdobe PDFView/Open
File0001.PDFPosudek vedoucího práce383,94 kBAdobe PDFView/Open
File0002.PDFPosudek oponenta práce308,01 kBAdobe PDFView/Open
File0003.PDFPrůběh obhajoby práce227,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4522

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.