Title: Stephen King's Books - A Comparative Study of English Original and its Czech Translation
Other Titles: Stephen King's Books - A Comparative Study of English Original and its Czech Translation
Authors: Kuklíková, Ludmila
Advisor: Kašparová, Jana
Referee: Mišterová, Ivona
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4526
Keywords: Stephen King;Iva Pekárková;David Petrů;O psaní;teorie překladu;překladatelské problémy;interference;ekvivalence;překlad titulů literární děl;překlad anglické frazeologie;jazyková kreativita;kritika;analýza rozdílů mezi překlady
Keywords in different language: Stephen King;Iva Pekárková;David Petrů;On Writing;theory of translation;translation difficulties;interference;equivalence;translation of titles of literary works;translation of english phraseology;language creativity;criticism;analysis of differences between translations
Abstract: Cílem bakalářské práce bylo poukázat na problémy, které mohou vzniknout během překladu, s ohledem na snahu vyzdvihnout aspekty, které ovlivnily nepřesnosti objevující se v překladu knihy Stephena Kinga, O psaní, přeložené Ivou Pekárkovou. Dalším cílem bylo zdůraznit, že znalost výchozího jazyka není jediným požadovaným faktorem pro vytvoření kvalitního překladu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá především teorií překladu a konkrétními překladatelskými problémy, které mohou při překladu vzniknout. Tato část také obsahuje informace o autorovi knihy O psaní, Stephenu Kingovi, diskutovaných překladatelích, obsahu knížky O psaní a o českých verzích této knihy. Praktická část zahrnuje analýzu konkrétních překladatelských problémů, které se objevují v překladech knihy O psaní. Tato práce definuje konkrétní kritizované nesrovnalosti v překladu Ivy Pekárkové a analyzuje je s cílem dokázat, že se jedná o nevhodný překlad.
Abstract in different language: The objective of the bachelor's thesis was to show which problems may occur in the translation process with respect to an attempt to point out aspects, which involved imperfections, which appear in the Pekárková's translation of the book On Writing written by Stephen King. The other objective was to highlight the fact that the knowledge of the source language is not the only factor required for the creation of an appropriate translation. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals primarily with theory of translation and particular translation problems, which may occur in the process of translation. This part also includes basic information about the author of the book On Writing, Stephen King, translators and content of the book On Writing, and about the Czech translations of the book. The practical part concerns with the analysis of particular translation problems that occur in the translations of the book On Writing. This thesis defines particularly criticized incongruities in Pekárková's translation and analyse them with the aim to prove that her translation of the book is inappropriate.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bachelor`s thesis.pdfPlný text práce732,4 kBAdobe PDFView/Open
VP_Kuklikova.pdfPosudek vedoucího práce783,64 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Kuklikova.pdfPosudek oponenta práce181,03 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Obhajoba_Kuklikova.pdfPrůběh obhajoby práce181,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4526

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.