Název: Intercultural aspects of the communication with a special regard to the business communication
Další názvy: Intercultural aspects of the communication with a special regard to the business communication
Autoři: Janáčková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Raisová, Eva
Oponent: Velkoborská, Kamila
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4554
Klíčová slova: pronominální oslovení;nominální oslovení;zdrobněliny;uspořádání firmy;interkulturní komunikace;kulturní postoje;vliv angličtiny;dotazník
Klíčová slova v dalším jazyce: pronominal addressing;nominal addressing;diminutives;company structure;intercultural communication;culture bond attitudes;influence of English;questionnaire
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá pronominálními a nominálními formami oslovení, zahrnuje různé jazyky a kulturně podmíněné konvence. Práce je rozdělena do sedmi kapitol a každá z těchto kapitol rozebírá odlišné aspekty, týkající se tohoto tématu. Zmíněny jsou také kulturně podmíněné komunikační projevy. Cílem této bakalářské práce je vysvětlit užívání forem oslovení v rámci rozdílných jazyků a tím ulehčit porozumění národním stereotypům. Výsledky provedeného výzkumu utváří celou práci; obsaženy jsou také poznámky, výpovědi a/nebo názory respondentů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with pronominal and nominal forms of addressing, encompassing various languages and culture bound stereotypes. The thesis is divided into seven chapters, each discussing different aspects of this topic, also mentioning specific national manifestations of communication. The aim of this bachelor thesis is to explain the usage of addressing forms across different languages and hereby ease understanding of national stereotypes. Results of the realized research form the whole thesis; respondents´ notes, statements and/or opinions are included in the thesis as well.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bachelor Thesis.pdfPlný text práce385,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VP_Janackova.pdfPosudek vedoucího práce236,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Janackova.pdfPosudek oponenta práce237,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Janackova.pdfPrůběh obhajoby práce211,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4554

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.