Title: Intercultural aspects of the communication with a special regard to the business communication
Other Titles: Intercultural aspects of the communication with a special regard to the business communication
Authors: Janáčková, Jana
Advisor: Raisová, Eva
Referee: Velkoborská, Kamila
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4554
Keywords: pronominální oslovení;nominální oslovení;zdrobněliny;uspořádání firmy;interkulturní komunikace;kulturní postoje;vliv angličtiny;dotazník
Keywords in different language: pronominal addressing;nominal addressing;diminutives;company structure;intercultural communication;culture bond attitudes;influence of English;questionnaire
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá pronominálními a nominálními formami oslovení, zahrnuje různé jazyky a kulturně podmíněné konvence. Práce je rozdělena do sedmi kapitol a každá z těchto kapitol rozebírá odlišné aspekty, týkající se tohoto tématu. Zmíněny jsou také kulturně podmíněné komunikační projevy. Cílem této bakalářské práce je vysvětlit užívání forem oslovení v rámci rozdílných jazyků a tím ulehčit porozumění národním stereotypům. Výsledky provedeného výzkumu utváří celou práci; obsaženy jsou také poznámky, výpovědi a/nebo názory respondentů.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with pronominal and nominal forms of addressing, encompassing various languages and culture bound stereotypes. The thesis is divided into seven chapters, each discussing different aspects of this topic, also mentioning specific national manifestations of communication. The aim of this bachelor thesis is to explain the usage of addressing forms across different languages and hereby ease understanding of national stereotypes. Results of the realized research form the whole thesis; respondents´ notes, statements and/or opinions are included in the thesis as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bachelor Thesis.pdfPlný text práce385,39 kBAdobe PDFView/Open
VP_Janackova.pdfPosudek vedoucího práce236,48 kBAdobe PDFView/Open
OP_Janackova.pdfPosudek oponenta práce237,63 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Janackova.pdfPrůběh obhajoby práce211,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4554

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.