Název: Vliv legování na mechanické vlastnosti vysokopevných nízkolegovaných ocelí zpracovaných moderními postupy
Další názvy: Effect of alloying on the mechanical properties of high strength low - alloy steels processed by modern processing techniques
Autoři: Pileček, Vít
Vedoucí práce/školitel: Jirková, Hana
Oponent: Malina, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4608
Klíčová slova: vysokopevné nízkolegované oceli;pokročilé vysokopevné oceli;Q-P proces;zbytkový austenit
Klíčová slova v dalším jazyce: low-alloy high strength steel;advanced high strength steels;Q-P process;retained austenite
Abstrakt: Teoretická část diplomové práce je zaměřena na problematiku nízkolegovaných ocelí a nekonvenční způsob jejich tepelného zpracování tzv. Q - P procesem. Experimentální část diplomové práce se zabývá návrhem parametrů Q - P procesu nízkole-govaných ocelí s různým obsahem uhlíku a chromu, který by zajišťoval mez pevnosti přesahující 2000 MPa při min. tažnosti 15%. V experimentální části byl dále hodnocen vliv změny legování na mechanické vlastnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The theoretical part of this thesis is focused on low-alloy steels and non-conventional method of heat treatment of the Q - P process. The experimental part of the thesis deals with the design parameters of the Q - P process for low-alloy steels with different carbon and chromium, which would provide a tensile strength exceeding 2000 MPa with min. 15% elongation. In the practical part the influence of alloying on changes in mechanical properties was further evaluated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vit Pilecek_Diplomova_Prace.pdfPlný text práce24,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_Pilecek.tifPosudek vedoucího práce153,03 kBTIFFZobrazit/otevřít
OP_Pilecek.tifPosudek oponenta práce108,79 kBTIFFZobrazit/otevřít
Prubeh_Pilecek.tifPrůběh obhajoby práce41,8 kBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4608

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.