Title: Masová společnost jako předpoklad vzniku totalitarismu
Other Titles: Mass society as a precondition for the emergence of totalitarianism
Authors: Mašek, František Jan
Advisor: Strnadová, Lenka
Referee: Rosůlek, Přemysl
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4630
Keywords: masová společnost;totalitarismus;moderní společnost;aristokratická kritika;demokratická kritika;zprostředkující sdružení a skupiny
Keywords in different language: mass society;totalitarianism;modern society;aristocratic criticism;democratic criticism;secondary associations and groups
Abstract: Diplomová práce se zabývá masovou společností jako předpokladem vzniku totalitarismu. Cílem práce je přispět k lepšímu pochopení masové společnosti ve vztahu ke vzniku totalitních hnutí a vzniku totalitarismu. Práce je tvořena čtyřmi kapitolami. První kapitola je věnována totalitarismu, především o modernistickém přístupu ke konceptu totalitarismu. Druhá kapitola je o masové společnosti, která je viděna jako výsledek moderní společnosti. Práce je také věnována dvěma hlavním přístupům k masové společnosti, aristokratické a demokratické kritice. Třetí část diplomové práce je věnována masové společností a jejímu přispění ke vzniku totalitarismu. Tato kapitola je také věnována poklesu primárních vztahů, zprostředkujícím sdružením a skupinám a centralizaci vztahů ve společnosti. Další kapitola je věnována kritické reflexi teorie masové společnosti.
Abstract in different language: Thesis deals with mass society as a precondition for the emergence of totalitarianism. The main aim of this work is to contribute to better understanding of mass society in relation to a rise of totalitarian movements and emergence of totalitarianism. This work consists of four chapters. The first chapter is about totalitarianism, especially about modernistic approach to concept of totalitarianism. The second chapter deals with mass society which is seen as a result of modern society. Work is also devoted to two major approaches to mass society, aristocratic and democratic criticism. The third part of diploma paper is devoted to mass society and its contribution to emergence of totalitarianism. This chapter is also devoted to decrease of primary relations, intermediate associations and groups and centralization of relations in society. The next chapter is devoted to a critical reflection of the theory of mass society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Masek.pdfPlný text práce562,9 kBAdobe PDFView/Open
Masek_ved DP.docxPosudek vedoucího práce40,34 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Frantisek_Jan_Masek_opo_DP_ros.docxPosudek oponenta práce40,01 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Masek.pdfPrůběh obhajoby práce178,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4630

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.