Název: Průchodnost hranice jako fenomén ovlivňující identitu obyvatel v pohraniční oblasti se zaměřením na Domažlicko - srovnání odbobí před rokem 1989 a po něm
Další názvy: Throughput border as a phenomenon affecting the identity of population in the border area, focusing on Domažlicko - comparison of the periods before 1989 and after
Autoři: Almer, David
Vedoucí práce/školitel: Preis, Jiří
Oponent: Dokoupil, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4636
Klíčová slova: hranice;pohraničí;identita;okres Domažlice
Klíčová slova v dalším jazyce: border;borderland;identity;district of Domažlice
Abstrakt: Diplomová práce se zaobírá vlivem hranice na identitu obyvatel. Byly stanoveny 3 cíle - popis změn hranice v souvislosti se změnani v roce 1989, vstupu do EU v roce 2004 a vstupu do Schengenského prostoru v roce 2007. Prozkoumat vliv změn hranice na identitu obyvatel. Závěry přispět do problematiky hranice. Všechny cíle byly splněny. Práce obsahuje dvě části, teoretickou a výzkumnou, která ověřila teoretická východiska.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis concerns the influence of boundaries on the identity of residents. Three objectives were set - describe the nature of change in relation to boundary changes in 1989, joining the EU in 2004 and joining the Schengen area in 2007. Explore the influence of boundary changes on the identity of the population. Contribute their findings to the problems of the border. All targets were met. The work consists of two parts, theoretical and research understanding of the problem, which verified the conclusions made based on the study of literature.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DavidAlmerDP.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ALMER_vedouci_prace.docxPosudek vedoucího práce44,35 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Almer_op.docPosudek oponenta práce58,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Almer.pdfPrůběh obhajoby práce291,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4636

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.