Title: Vliv médií na percepci politického prostředí studenty středních škol. Komparace České republiky a Velké Británie
Other Titles: The influence of media on the perception of the political environment of high school students. Comparison of the Czech Republic and Great Britain
Authors: Kantorová, Michaela
Advisor: Jurek, Petr
Referee: Rosůlek, Přemysl
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4637
Keywords: média;politika;cenzura;komercializace;mediální výchova;mediální gramotnost;Rámcový vzdělávací program;Národní kurikulum
Keywords in different language: media;policy;censorship;commercialization;media education;media literacy;Framework educational programme;National curriculum
Abstract: Studium takzvaných masových médií, zejména periodického tisku (novin a časopisů) a rovněž rozhlasového a televizního vysílání, představuje jedno z klíčových témat, jehož studiem se zabývají současné postmoderní společnosti. Na média lze nahlížet jako na sociální instituci, která vstupuje do kontaktu s mnoha dalšími institucemi, jako je rodina, škola či politika, s nimiž pak fungují ve vzájemné interakci. Pochopit tento trojjediný vztah mezi masovými médii, politikou a veřejností je nezbytný, ale zároveň i velmi obtížný předpoklad pro orientaci v současné rozvinuté "informační společnosti". Cílem této diplomové práce je posoudit vliv médií na vnímání politického prostředí u studentů středních škol ve Velké Británii a v České republice. Práce bude rozčleněna na dva základní celky, přičemž v prvním se pokusím charakterizovat vztah médií a politiky ve Velké Británii a v České republice. Celek druhý pak bude popisovat média ve vzdělávacích systémech výše zmíněných zemí. V první části práce se, po krátké úvodní kapitole zaměřené na stručnou charakteristiku několika klíčových pojmů z oblasti mediální komunikace, pokusím v jednotlivých kapitolách představit obecné úvahy a konkrétní hypotézy o tom, jak se mediálně politický diskurs vyvíjel a jakým způsobem ovlivňoval nejen politiku, ale i chování občanů v ní nejprve v prostředí Velké Británie. V dalších kapitolách se budu věnovat jednotlivým etapám vývoje mediálně politického diskursu v České republice. V následující části práce bude představena systémová analýza mediálně politického diskursu obou výše zmíněných zemí. Ve druhé části bude blíže představena pozice a role médií jak v Rámcovém vzdělávacím programu České republiky, tak i Kurikulu britského vzdělávacího programu. V obou případech se zaměřím pouze na ty části, které se zabývají vzděláním středoškolským. Bližší pozornost bude věnována vývoji a metodice mediální výchovy či koncepci mediální gramotnosti. V závěru práce pak bude provedena syntéza předchozí argumentace a shrnuta komparace českého a britského případu. V obecné rovině se zde také pokusím o představení vlastního pohledu na způsob mediálního vzdělávání.
Abstract in different language: The study of so-called mass media, especially of periodicals (newspapers and magazines) as well as radio and television broadcasting, is one of the key issues involved in the studies of contemporary postmodern society. The media can be viewed as a social institution which is in contact with a lot of other institutions such as family, school or policy with which they function in the interaction. Understanding the triune relationship between mass media, politics and the public is a necessary, but also a very difficult condition for orientation developed in the current "information society". The aim of this thesis is to assess the influence of media on the perception of the political environment of students of secondary schools in Great Britain and the Czech Republic. The work is divided into two parts, the first attempts to characterize the relationship of media and politics in Great Britain and the Czech Republic. The whole second part describes the media in the educational systems in the aforementioned countries. In the first part of the work, after a brief introductory chapter focusing on a brief description of several key concepts in the field of media communication, I try to present general considerations and specific hypotheses about how media-political discourse developed and influenced not only policy, but also citizens? behavior in Great Britain. In later chapters I examine each stage of the development of media-political discourse in the Czech republic. The following work introduces the system analysis of political discourse in the media of both countries mentioned above. In the second part the position and role of media in both the Framework Educational Programme of the Czech Republic and the British curriculum education programme is described. In both cases, I focus only on those parts that deal with secondary education. More attention is paid to the development and methodology of media education and media literacy concepts. As the conclusion prior synthesis of arguments and summarized comparison of Czech and British cases is made. In general, I try to show my own point of view on media education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.Kantorova.2012.pdfPlný text práce758,3 kBAdobe PDFView/Open
Kantorova_dp_ved_zsvgeo.docxPosudek vedoucího práce41,14 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kantorova_opo_DP_ros.docxPosudek oponenta práce39,89 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kantorova.pdfPrůběh obhajoby práce279,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4637

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.