Title: Kooperativní vyučování v předmětu geografie pro střední školy
Other Titles: Cooperative teaching in the subject of geography for secondary schools
Authors: Neubauerová, Kristýna
Advisor: Soukupová, Pavla
Referee: Morávková, Naděžda
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4639
Keywords: učení;vyučování;organizační formy výuky;kooperativní vyučování;skupinové vyučování;kooperace;skupina
Keywords in different language: learning;education;organization forms of education;cooperative education;group education;cooperation;group
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o problematice kooperativního vyučování v rámci středních škol v předmětu geografie. Je rozdělena do dvou částí ? teoretické a praktické. Teoretická část se skládá ze čtyř kapitol. První pojednává o organizačních formách výuky a jejich rozlišení. Druhá kapitola se zabývá kooperativním vyučováním. Zde jsou představeny základní charakteristiky této problematiky. Další kapitola je věnována úskalím, které nás mohou při zavádění kooperativní výuky potkat. Čtvrtá kapitola je věnována postavení geografie v RVP. Praktická část je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola je úvodem k praktické části práce. Zde jsou stanoveny cíle a představeny použité metody. Další kapitola je věnována dotazníkovému šetření a jeho vyhodnocení. Ve třetí kapitole praktické části jsou představeny návrhy hodin kooperativní výuky v geografii. V předposlední kapitole se nachází doporučení pro praxi. Závěrečná kapitola se věnuje krátkému závěru praktické části práce.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with problems of the cooperative teaching in secondary schools in the subject of geography. It is divided into two parts ? theoretical and practical. The theoretical part consists of four chapters. The first deals with an organizational forms of teaching and their differentiation. The second chapter deals with the cooperative teaching. Here are introduced basic charakteristics of this problem. Another chapter is devoted to pitfalls that we can meet in the implementation of cooperative education. The fourth chapter is devoted to the status of geography in the RVP. The practical part is divided into five chapters. The first chapter is an introduction to the practical part. Here are defined targets and introduced the used metods. Another chapter is devoted to a questionnaire survey and evaluation. The third chapter of practical part are introduced draft of cooperative teaching hours in geography. In the penultimate chapter, are recommendations for practice. The final chapter is devoted to the short summary of the practical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kooperativni vyucovani v predmetu geografie pro stredni skoly.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
Neubauerova_ved.docPosudek vedoucího práce33,5 kBMicrosoft WordView/Open
Neubauerova_op.rtfPosudek oponenta práce2,44 MBRTFView/Open
Neubauerova.pdfPrůběh obhajoby práce236,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4639

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.