Název: Specifika postupu a procesů při zadávání sektorových veřejných zakázek a jejich komparace se zadáváním klasických veřejných zakázek.
Další názvy: Specifics of procedures and processes when awarding utilities public contracts and its comparison when awarding classic public contracts.
Autoři: Barčáková, Mariana
Vedoucí práce/školitel: Vítek Jindřich, JUDr. Ph.D.
Oponent: Burešová Kateřina, JUDr. Ph.D.
Datum vydání: 2021
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46407
Klíčová slova: veřejná zakázka;sektorová veřejná zakázka;zákon o zadávání veřejných zakázek;zvláštní postupy zadavatele sektorové veřejné zakázky
Klíčová slova v dalším jazyce: public procurement;sectoral public procurement;law on public procurement;special legal procedures of contracting authority of the sectoral public procurement
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá zadáváním veřejných zakázek se zaměřením i na specifika zadavatelů sektorových veřejných zakázek. Je rozdělena do 6 kapitol. První kapitola vymezuje pojmy důležité pro zadávací řízení a rovněž zásady zadávacího řízení. Ve druhé kapitole se práce zabývá výjimkami z působnosti zákona a speciálními výjimkami pro zadavatele sektorové veřejné zakázky. Hlavní část práce se pak zabývá zadávacím řízením, ve kterém jsou metodou průběžné komparace vymezeny postupy zadavatele klasické veřejné zakázky a zadavatele sektorové veřejné zakázky. Poslední kapitola se pak zabývá speciálními ustanoveními, které dopadají na zadavatele sektorové veřejné zakázky.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis deals with the award of public procurement with a focus on the specifics of sectoral public procurement. Thesis is divided into 6 chapters. The first chapter defines the terms associated with the procurement procedure as well as the principles of the procurement procedure. The second chapter deals with exceptions from the scope of the law and special exceptions for sectoral public procurement. The main part of this thesis deals with the procurement procedure, in which the methods of continuous comparison define the procedures of the contracting authority of the classic public procurement and the contracting authority of the sectoral public procurement. The last chapter then deals with special provisions that affect the contracting authority of the sectoral public procurement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_ pra_ce Mariana Barc_a_kova_.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Barcakova-2.pdfPosudek oponenta práce429,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Barcakova-1.pdfPosudek vedoucího práce401,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Barcakova Mariana.pdfPrůběh obhajoby práce238,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/46407

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.