Title: Porovnání školních vzdělávacích programů s RVP na konkrétně specifikovaných školách
Other Titles: Comparison of school education programs with RVP on specifically chosen schools
Authors: Vítková, Monika
Advisor: Čábalová, Dagmar
Referee: Morávková, Naděžda
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4641
Keywords: kurikulum;vzdělávací systém;vzdělávání;edukace;vzdělávací systém;rámcový vzdělávací program;školní vzdělávací program;evaluace;pedagogická evaluace;školní hodnocení;autoevaluace školy;klíčové kompetence;učivo;obsah vzdělávání;učební osnovy
Keywords in different language: curriculum;educational system;schooling;education;educational system;general curriculum;school curriculum;evaluation;educational evaluation;school evaluation;school self-evaluation;key competencies;curriculum
Abstract: Diplomová práce se zabývá porovnáváním RVP vybraných oborů a ŠVP vybraných škol. Z rámcových vzdělávacích programů byly vybrány RVP pro gymnázia, RVP obchodní škola, RVP ekonomické lyceum, RVP technické lyceum, RVP, elektrotechnika a RVP informační technologie. V případě školních vzdělávacích programů byly vybrány ŠVP oborů, které lze studovat na Obchodní akademii v Plzni, ŠVP oborů, které lze studovat na VOŠ a SPŠE v Plzni, ŠVP Masarykova gymnázia v Plzni a ŠVP gymnázia Stříbro. Práce se zaměřuje z důvodu obsáhlosti dokumentu na předmět Základy společenských věd. Cílem práce je zjistit v jakém rozsahu se odlišuje obsah učiva gymnázií od obsahu učiva odborných škol. Dalším cílem bylo zjistit v jakém rozsahu je transformován obsah učiva z rámcových vzdělávacích programů do školních vzdělávacích programů. Posledním stanoveným cílem je zjistit na kolik se odlišuje obsah učiva předávaný žákům na odborných školách, od obsahu učiva předávaného žákům gymnázií. Práce je rozdělena na dvě části. V první části je provedena obsahová analýzy vybraných dokumentů. Obsahová analýza je provedena v částech klíčové kompetence, obsah učiva základů společenských věd, časové dotaci a hodnocení žáků. Při této metodě byl vypsán obsah dané části, jenž sloužil jako podklad pro další část práce. Druhou částí práce je výzkumná část. V této části byla použita metoda komparace (srovnávací metoda). V této části byly porovnány mezi sebou vybrané rámcové vzdělávací programy a vybrané školní vzdělávací programy. Poté byly porovnány rámcové vzdělávací programy pro jednotlivé obory se školními vzdělávacími programy, které byly podle nich sestaveny. Díky této části byly získané odpovědi k stanovením cílům práce. Součástí výzkumné části je také srovnávání (metoda komparace) osnov, jenž si vytvořili vyučující předmětu základy společenských věd, s obsahem učiva uvedeným ve školním vzdělávacím programu. V případě získání nedostačujících informací bude provedena metoda rozhovoru (polostrukturovaný rozhovor) pro získání doplňujících informací.
Abstract in different language: Dissertation is engaged comparing the selected fields of RVP and ŠVP selected schools. From framework educational programs were selected for RVP for grammar school, RVP business school, RVP economic lyceum, RVP technical lyceum, RVP electrical and RVP information technology. In case of school education programs were selected ŠVP subjects can be studied at the Business academy in Pilsen, ŠVP subjects can be studied at VOŠ and SPŠE in Pilsen, ŠVP Masaryk school in Pilsen and ŠVP Grammar school Stříbro. The work focuses on the reason of subject matter document on the subject Basics of Social Sciences. The goal of dissertation is discover to what extent the distinguishes grammar from the subject matter of the curriculum the subject matter of the curriculum of vocational schools. Another objective was to determine the extent to which curriculum content is transformed from framework educational programs in school curricula. The last stated objective is to find out how many distinguishes subject matter passed students in vocational schools, the curriculum content of schools students passed. The dissertation is divided into two parts. In the first part the subject matter analysis of selected documents. Subject matter analysis is accomplished in parts of the core competencies, subject matter, social science curriculum, time allocation and assessment of students. This method was listed subject matter of that part, which served as the basis for the next part. The second part of this dissertation is the research part. In this section comparison method was used (comparative method). In this section, were compared with each selected framework educational programs and selected school educational programs. Were then compared to framework educational programs for individual disciplines, school education programs, which were prepared according to them. This section answers were obtained by setting objectives for dissertation. The research is also part of the comparison (comparison method) curriculum, teachers who have created the basics of social science subject, with a mentioned curriculum in the school curriculum. In case of insufficient information to obtain an interview will be made (semi-structured interview) to obtain additional information.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vitkova.pdfPlný text práce5,21 MBAdobe PDFView/Open
Vitkova_ved.rtfPosudek vedoucího práce2,44 MBRTFView/Open
Vitkova_opo.docxPosudek oponenta práce33,24 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Vitkova.pdfPrůběh obhajoby práce302,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4641

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.