Title: Svéprávnost a jednání obchodních korporací
Other Titles: Legal capability of business corporations and their actions
Authors: Hamplová, Tereza
Advisor: Outlá Anna, JUDr.
Referee: Ficner Tomáš, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46410
Keywords: rekodifikace;právnické osoby;obchodní korporace;obchodní společnosti;družstva;právní způsobilost;svéprávnost;právní jednání;statutární orgán;zákonné zastoupení;smluvní zastoupení;péče řádného hospodáře;subjektivní odpovědnost;objektivní odpovědnost;angloamerický právní systém.
Keywords in different language: recodification;legal entities;business corporations;commercial companies;cooperatives;legal capability;legal capacity;governing body;legal representation;contractual representation;vicarious liability;objective liability;anglo-american legal system.
Abstract: Diplomová práce pojednává o problematice obchodních korporací, jakožto právnických osob, jejich svéprávnosti a způsobu právního jednání. Vlivem rozsáhlé rekodifikace soukromého práva totiž došlo, nejen ke změnám terminologickým, ale taktéž ke změnám v odlišném pojetí koncepce svéprávnosti právnických osob. Od roku 2014 nemohou právnické osoby samostatně právně jednat a musí tedy k tomuto jednání využívat zastoupení jiných, zpravidla fyzických, osob, které, na rozdíl od osob právnických, disponují volní a rozumovou schopností. Diplomová práce je založena na analýze předchozí i soudobé právní úpravy (rok 2021), odborné literatury, jiných zdrojů a na komparaci české právní úpravy s úpravou zahraniční. Jejím cílem je zanalyzovat materii svéprávnosti obchodních korporací, zjistit záměr zákonodárce, případně navrhnout úpravu de lege ferenda.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with business corporations, their capability and actions. Due to the extensive recodification of private law, there have not been only terminological changes, but also changes in the different approach to the concept of legal capacity of legal entities. Since 2014, legal entities may not act independently and must therefore use the representation of another person, usually natural person that are persons who, unlike legal entities, have free and intellectual ability to do so. This diploma thesis is based on an analysis of the legislation, professional literature, other sources and on the comparison of Czech legislation with foreign legislation. The aim of this thesis is to analyse the legislation, the intention of the legislator and the proposal of the de lege ferenda solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tereza Hamplova - DP - Svepravnost a jednani obchodnich korporaci.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Hamplova-1.pdfPosudek vedoucího práce183,63 kBAdobe PDFView/Open
Hamplova-2.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Hamplova Tereza.pdfPrůběh obhajoby práce243,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46410

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.