Title: Matematický pohled na integrály ve fyzice
Other Titles: Integrals in physics from the mathematical point of view
Authors: Marešová, Alexandra
Advisor: Tomiczek Petr, RNDr. CSc.
Referee: Girg Petr, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46418
Keywords: křivka a křivkový integrál;plocha a plošný integrál;diferenciální operátory;maxwellovy rovnice;greenova věta;stokesova věta;gaussova-ostrogradského věta
Keywords in different language: curve and line integral;surface and surface integral;differential operators;maxwell's equations;green's theorem;stokes' theorem;gauss-ostrogradsky's theorem
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje křivkovým a plošným integrálům a jejich aplikaci ve fyzikálních zákonech elektromagnetismu. Cílem bylo popsat matematický aparát vystupující v Maxwellových rovnicích. Po krátkém seznámení s elektromagnetismem postupujeme jednoduchými úvahami k vyslovení potřebných matematických definic a vět. Jejich aplikaci ukazujeme na vhodných příkladech. V závěru se dostaneme k Maxwellovým rovnicím, které nejprve vyjádříme v integrálních tvarech, následně s využitím definovaného aparátu odvodíme vztahy diferenciální a naznačíme důsledek vzájemné interakce elektrického a magnetického pole v čase v podobě elektromagnetické vlny.
Abstract in different language: This thesis focuses on line and surface integrals and their applications in the theory of electromagnetism. The main issue of this thesis is to describe the mathematical background of Maxwell's equations. After a short introduction to electromagnetism we continue with simple considerations to present the necessary definitions and theorems. Suitable examples are solved using the theory. At the end we express Maxwell's equations in integral form and we use the theorems to derive the differential form. Finally, we suggest the consequence of the interaction between electric and magnetic fields over time and in the form of electromagnetic waves.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Maresova.pdfPlný text práce3,7 MBAdobe PDFView/Open
PV_Maresova.pdfPosudek vedoucího práce401,82 kBAdobe PDFView/Open
PO_Maresova.pdfPosudek oponenta práce745,99 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Maresova.pdfPrůběh obhajoby práce188,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46418

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.