Title: Řetězové zlomky
Other Titles: Continued fraction
Authors: Drda, Patrik
Advisor: Tomiczek Petr, RNDr. CSc.
Referee: Čížek Jiří, RNDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46884
Keywords: obecný řetězový zlomek;částečný zlomek;konvergence řetězových zlomků;hypergeometrická řada;nelineární diferenciální rovnice
Keywords in different language: general continued fraction;convergents;convergence of continued fractions;hypergeometric series;nonlinear differential equation
Abstract: Cílem této práce je seznámit s úvodem do teorie řetězových zlomků. Je zde definovaný konečný a nekonečný řetězový zlomek. Dále je definovaný částečný zlomek a jeho vlastnosti. Uvedena jsou taktéž kritéria konvergence řetězových zlomků. Dále rozvoj funkcí v řetězový zlomek nebo řešení LDR 2. řádu pomocí řetězových zlomků. Součástí práce je určení přibližného řešení nelineární Riccatiho diferenciální rovnice na omezeném intervalu pomocí metody řetězových zlomků.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to introduce the introduction to the theory of continued fractions. There is a finite and infinite continued fraction defined here. Furthermore, a convergents and its properties are defined. The criteria for convergence of continued fractions are also given. Moreover, the expansion of functions in a continued fraction or solution of second order linear differential equation using continued fractions. In conclusion is also determination of approximate solution of nonlinear Riccati differential equation on a limited interval using the method of continued fractions
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Drda.pdfPlný text práce501,19 kBAdobe PDFView/Open
PV_Drda.pdfPosudek vedoucího práce749,18 kBAdobe PDFView/Open
PO_Drda.pdfPosudek oponenta práce722,87 kBAdobe PDFView/Open
Drda_PO.pdfPrůběh obhajoby práce288,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46884

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.