Název: Energeticko-ekonomická bilance trolejbusové dopravy
Další názvy: Energy and economical balance of trolley bus transportation
Autoři: Pechman, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Polívka, Jiří
Oponent: Šnajdr, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4718
Klíčová slova: elektrická trakce;energetická bilance;ekonomická bilance;trolejbus;trolejové vedení;sběrač;spotřeba elektrické energie;21 Tr;teplotní roztažnost vedení
Klíčová slova v dalším jazyce: electric traction;energy balance;economic balance;trolleybus;trolley lines;collector;consumption of electric energy;21 Tr;thermal expansion of lines
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na trolejbusovou dopravu, přičemž je rozdělena na tři kapitoly. V první kapitole je stručně popsána historie trolejbusové dopravy v Plzni, vývoj regulačních systémů a nezbytných součástí trolejbusového provozu. V práci se zmiňuji o trendu snižování závislosti na trolejovém vedení. Druhá část obsahuje výpočet spotřeby elektrické energie trolejbusu. Ta je následně doložena naměřenými hodnotami. V práci je též popis měřeného vozu i měřicího vybavení. Poslední část je zaměřena na rizika při výstavbě nového trolejového vedení a vylepšení rizikových míst napájecí soustavy.
Abstrakt v dalším jazyce: The present bachelor thesis is focused on the trolleybus transport and it is divided into three parts. In the first part of this thesis, there is description of the history of trolleybus transport in Pilsen, the development of control systems and necessary parts of the trolleybus transport. I mention the trend of reducing dependence on the overhead lines. There is calculated electric energy consumption of trolleybus and subsequently it is supported by the measured values in the second part. There is also a description of the measured vehicle and the measuring equipment. The final part is focused on the risks in the construction of new overhead lines and improvement of power system in risk areas.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Pechman_2012_EEBTD_web.pdfPlný text práce3,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047400_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce312,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pechman_O.pdfPosudek oponenta práce551,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047400_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4718

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.