Název: Možnosti řízení zásob v malých a středních podnicích
Další názvy: Inventory management options in small and medium sized enterprises
Autoři: Duda, Jan
Vedoucí práce/školitel: Blechová, Šárka
Oponent: Řeřicha, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4731
Klíčová slova: štíhlá výroba;Kaizen;just in time;kanban;řízení zásob;materiálový tok
Klíčová slova v dalším jazyce: lean manufacturing;Kaizen;just in time;kanban;inventory management;material flow
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis možností řízení zásob a principy štíhlé výroby. Bakalářskou práci lze rozdělit do tří částí. V první části jsou vysvětleny principy štíhlé výroby a stručně popsány nástroje a metody, které využívá. Druhá část práce se zabývá problematikou zásob a jejich řízením. Třetí část práce je zaměřena na analýzu a návrh optimalizace stávajícího stavu řízení zásob a materiálového toku ve společnosti ACTI PACK CZ a. s..
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the description of possibilities of reserves´ controlling and principles of lean manufacturing. The thesis can be divided into three parts. In the first part there are explained the principles of lean manufacturing and there are briefly described the instruments and the methods which it uses. The second part deals with the topic of reserves and their controlling. The third part of the thesis is focused on the analysis and a proposal of optimization of the contemporary state of reserves´ controlling and the material flow in ACTI PACK CZ a. s. company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Jan DUDA.pdfPlný text práce969,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047418_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce359,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047418_oponent.pdfPosudek oponenta práce377,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047418_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce145,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4731

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.