Title: Knihovna, knihovnické služby a autorský zákon a jeho úloha jako nástroje šíření informací
Other Titles: Library, library services and copyright law and its role as a tool for disseminating information
Authors: Čalfová, Kamila
Advisor: Faitová, Miloslava
Referee: Mírková, Miluše
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4775
Keywords: knihovna;knihovní zákon;autorský zákon;knihovnické služby;kolektivní správci;digitální knihovny;Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Keywords in different language: law library;copyright law;library services;collecting societies;digital libraries;Study and Research Library of Pilsen Region;library
Abstract: Úvodní část bakalářské práce pojednává o historii knihoven od starověku až po středověk, popisuje jejich vývoj v jednotlivých zemích. Následuje historie knihovního zákona v České republice. Základním pojmem knihovního zákona je knihovna a s tím související další termíny, např. knihovnické služby, které jsou zde podrobně popsány a na které je v závěru kapitoly aplikováno autorské právo. Na historii knihovního zákona navazuje historie autorského zákona a jeho vývoj ve světě, v Evropě a v České republice. Autorský zákon je vázán na mnoho mezinárodních smluv, úmluv a licencí, na jejichž základě je koncipován. Jedná se např. WIPO, Bernskou úmluvu, licenci Creative Commons, knihovní licenci. Nové technologie jsou využity k rychlejšímu šíření dokumentů mezi uživatele. Knihovny nám nabízí stále přístup ke klasickým tištěným dokumentům, ale také k digitálním a zdigitalizovaným dokumentům. Mezi nejznámější digitální knihovny patří např. Kramerius, Manuscriptorium, Webarchiv, Google Book Search, Virtuální polytechnická knihovna aj. Nositelé autorských práv jsou zastupováni kolektivními správci (např. Dilia, OSA, Gestor aj.), kteří mají na starosti vybírání a rozdělování odměn autorům. Další část práce je věnována vymezení základních pojmů autorského práva, jako jsou autor, dílo, majetková práva. Dodržování autorského zákona v praxi je předvedeno na příkladu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Závěr práce tvoří klady a zápory autorského práva.
Abstract in different language: The introductory part of the thesis deals with the history of libraries from antiquity to the Middle Ages, describes its development in individual countries. History of the Library Act in the Czech Republic comes after this part. The basic term of the Law Library is a library and other related terms, such as library services, which are described in depth and which are applied of copyright at the end of chapter. The history of the Library Act continues the history of copyright law and its development in the world, in Europe and the Czech Republic. Copyright law is bound to many international treaties, agreements and licenses, on which is conceived. It is as WIPO, the Berne Convention, under a Creative Commons license, library license. New technologies are used to prompt dissemination of documents among users. Libraries are increasingly offering access to traditional printed documents, but also to digital and digitized documents. The most famous the digital libraries are Kramerius, Manuscriptorium, WebArchiv, Google Book Search, Virtual Polytechnic Library. Holders of copyrights are represented by collective administrators (for example Dilia, OSA, Gestor etc.), who are responsible for collecting and distributing fees to authors. In the next section is attention undivided to the definition of basic terms of copyright as are an author, work, law of property. Observance of copyright law in practice is demonstated an example of the Study and Research Library of the Pilsen Region. The conclusion is the pros and cons of copyright.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC PRACE_PDF.pdfPlný text práce372,25 kBAdobe PDFView/Open
Calfova Kamila_Faitova Miloslava.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFView/Open
Calfova Kamila_Mirkova Miluse.docxPosudek oponenta práce49,17 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Calfova_Kamila.pdfPrůběh obhajoby práce384,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4775

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.