Název: Člověk a příroda v povídkách Adalberta Stiftera a Karla Klostermanna
Další názvy: Humans and nature in the narrations of Adalbert Stifter and Karel Klostermann
Autoři: Koprdová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Blahutková, Daniela
Oponent: Petrišáková, Lucie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4788
Klíčová slova: člověk;příroda;literatura;spisovatelé Šumavy;interpretace povídek;český realismus;biedermeier;přírodní motivy
Klíčová slova v dalším jazyce: man;nature;literature;writers Sumava;interpretations of short stories;czech realism;biedermeier;natural themes
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na porovnání motivů přírody a člověka v povídkách Adalberta Stiftera a Karla Klostermanna. Dílo obou autorů je spjato neodmyslitelně s přírodou. Na vybraných povídkách práce ukazuje nejčastěji užívané motivy jako např. les, voda, zima, hory, práce v přírodě. Práce hledá odpovědi na otázky, jaká témata si nejčastěji v povídkách volí, jak popisují přírodu, člověka v přírodě, krajinu, ve které se pohybují jejich postavy. Cílem práce bylo zachytit teoreticky i kriticky specifické rysy prozaické tvorby obou autorů. Tato práce může napomoci ke správnému zařazení autorů do příslušného literárního směru, ucelenému pohledu na jednotlivé motivy a snadnější orientaci v prozaickém díle spisovatelů.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is aimed at comparing the themes of nature and human in the stories of Adalbert Stifter and Karel Klostermann. The work of both authors is inextricably connected with nature. The selected stories work shows the most common themes such as ? forest, water, winter, mountains, working in nature. The work seeks answers to the questions, what issues are most often in the stories chosen, how the authors to describe the nature, how describe man in nature, the landscape in which they move thein characters. The aim was to capture critical theory and the specific features of the prose work of both authors. This work may help to correct classification of the authors in the literary direction, cohrerent view of the individual motives and easier orientation in the prosaic part of writers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce812,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koprdova Hana_Blahutkova Daniela.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Koprdova Hana_Petrisakova Lucie.docPosudek oponenta práce66,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Koprdova_Hana.pdfPrůběh obhajoby práce486,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4788

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.