Název: Místo a role žen v díle a životě Antoine de Saint Exupéry
Další názvy: The Place and Role of Women in Life and Work of Antoine de Saint-Exupéry
Autoři: Ambrosová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Murgaš, Jaromír
Oponent: Havelková, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4801
Klíčová slova: Antoine de Saint Exupéry;gender;partnerské vztahy;mezilidské vztahy;muž;matka;mateřské vztahy;egoismus;role ženy;životopisy spisovatelů;žena;syn
Klíčová slova v dalším jazyce: Antoine de Saint Exupéry;gender;partner relationships;interpersonal relationships;man;mother;parent relations;egoism;role of woman;biographies of writers;woman;son
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o osobnosti Antoine de Saint-Exupéryho z pohledu jeho vztahů a jeho vnitřního života, zkoumá příčiny a následky jeho rozporuplné osobnosti. Zaměřuje na vztah Exupéryho k ženám, které byly stěžejními body jeho života. Hlavním cílem je zjištění rozdílu pojetí ženy v jeho dílech a ve skutečnosti, na jejich místě roli v jeho životě. Na rozdíl, jak o nich snil a jak je ve skutečnosti dokázal prožívat. Vztah k ženám je sledován z hlediska genderového a psychologického. Hlavní pozornost je zaměřena na Exupéryho vztah k matce, k manželce a přítelkyním. Stěžejním byl láskyplný vztah k matce, který zásadně určoval a formoval jeho život, stejně jako druhý extrém, výchova v aristokratických zásadách a drsném mužském světě.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with Antoine de Saint-Exupéry´s personality in terms of his relationships, his inner life, explores the causes and consequences of his contradictory personality. It is focused on the Exupéry´s relationship to women who were the key elements of his life. The main objective is to determine the difference between his approach to women in his works and their place and role in his real life. There is a contrast between his dreams and his ability to live through these relationships. Relationship to women is observed in terms of gender and psychological. The main attention is focused on Exupery?s relationship to his mother, his wife and girlfriends. The key was a loving relationship with his mother, which essentially determined and shaped his life, as well as the other extreme, aristocratic education in the principles and the harsh male world.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Misto a role zen v zivote a dile Antoina de Saint-Exuperyho.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ambrosova Martina_Murgas Jaromir.rtfPosudek vedoucího práce1,81 MBRTFZobrazit/otevřít
Ambrosova Martina_Havelkova Michaela.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Ambrosova _Martina.pdfPrůběh obhajoby práce451,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4801

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.