Title: Roussauovo pojetí přirozeného stavu
Other Titles: Rousseau's concept of the state of nature
Authors: Kotalíková, Lenka
Advisor: Špelda, Daniel
Referee: Zajíčková, Dagmar
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4832
Keywords: Jean Jacques Rousseau;filosofie;přirozený stav;rozprava;nerovnost;společenská smlouva;Thomas Hobbes;John Locke;osvícenství
Keywords in different language: Jean Jacques Rousseau;philosophy;state of nature;discourse;inequality;social contract;Thomas Hobbes;John Locke;enlightenment
Abstract: Cílem práce je vysvětlit a analyzovat Rousseauovo pojetí přirozeného stavu. Práce by měla zjistit, jakými argumenty Rousseau svou koncepci přirozeného stavu zdůvodňuje a jaká byla její funkce v celkovém systému jeho politické filosofie. V úvodu je popsán vývoj této myšlenky od období antiky až po osvícenství. Větší pozornost je dána Johnu Lockovi a Thomasi Hobbesovi. Následuje třetí kapitola, zaměřená již přímo na Rousseaua. Zde je rozebráno jeho pojetí přirozeného stavu a dalších kategorií, které zastávaly významnou roli v jeho myšlení. Tyto kategorie jsou jmenovitě: ctnost, vědy a umění, vlastnictví a svoboda. V poslední kapitole jsou srovnány základní rysy osvícenství a Rousseauovými postoji.
Abstract in different language: The goal of my thesis is to explain and analyze Rousseau's concept of the state of nature. The thesis should find out what arguments Rousseau uses to justify the concept and what was its function in the overall scheme of his political philosophy. At the beginning is described the development of the idea of natural state from the ancient Greece to the Enlightenment. Greater attention is given to John Locke and Thomas Hobbes. Followed by the third chapter, in which is analyzed Rousseau?s concept of the state of nature, and other categories that play a significant role in his thinking. These categories are namely virtue, science and the arts, property and freedom. The final chapter compares the basic features of the Enlightenment and Rousseau's convictions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kotalikova - bakalarska prace.pdfPlný text práce294,24 kBAdobe PDFView/Open
Kotalikova Lenka_Spelda Daniel.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFView/Open
Kotalikova Lenka_Zajickova Dagmar.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFView/Open
Kotalikova_Lenka.pdfPrůběh obhajoby práce443,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4832

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.