Název: Reflexe historického dění v období 1948-1968 ve vybraných českých filmech: vyrovnání se s minulostí v českém filmu
Další názvy: Reflection historical events in the years 1948-1968 in chosen Czech movies
Autoři: Löfler, Michal
Vedoucí práce/školitel: Kastner, Jan
Oponent: Schuster, Radek
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4833
Klíčová slova: komunismus;totalitarismus;česká kinematografie;analýza filmu;Ucho;Všichni dobří rodáci;Noc nevěsty;Kladivo na čarodějnice;společensko-kritické filmy;alegorické filmy;kolektivizace;politické procesy;Státní bezpečnost
Klíčová slova v dalším jazyce: communism;totalitarianism;czech cinematography;film analysis;The Ear;All my good countrymen;The Nun's night;Hammer for witches;socio-critical films;allegorical films;collectivization;political processes;State security
Abstrakt: Téma mé práce je Reflexe historického dění v období 1948-1968 ve vybraných českých filmech. Tato práce je o filmech a historii. Obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část zachycuje historické podmínky života v Československu a důležité události a změny, které se zde odehrály. Teoretická část obsahuje také obecnou charakterizaci filmu jako umění. Pojednává o metodách interpretace a o prostředcích, kterými film vypovídá. Závěr teoretické části pojednává o souhrnu filmů, které pojednávají o tématu obrazu společnosti v daném období. Praktická část se zabývá detailním rozborem vybraných filmů, ke kterému jsou připojeny historické okolnosti. Prvním tématem je problematika kolektivizace, o čemž pojednávají filmy Noc nevěsty Karla Kachyni a Všichni dobří rodáci Vojtěcha Jasného, pro kontrast s těmito filmy je uveden ideologický snímek Antonína Kachlíka O moravské zemi. Druhým tématem je funkce Státní bezpečnosti. Tímto tématem se zabývá snímek Ucho, rovněž Karla Kachyni. Poslední kapitolu tvoří alegorické filmy s bližším zaměřením na film Otakara Vávry Kladivo na čarodějnice. Tomuto snímku odpovídá téma vykonstruovaných soudních procesů, konkrétně je zde zaměřena pozornost na proces s Rudolfem Slánským.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my work is a Reflection historical events in the years 1948-1968 in chosen Czech movies. This work is about movies and history. It is devided into a theoretical and a practical part. The first mentioned depicts the historical conditions of life in Czechoslovakia, and important events and changes that happened. Then you can find there a general characterization of the film as an art. It also discusses the methods of the interpretation and the means of the film which are used to show a specific issue. And finally the summary of films treating the image of the society in the given period is stated. The practical part deals with the detailed analysis of the selected films as well as its historical circumstances. The first topic raise the issue of collectivization, as discussed in movies Noc nevěsty directed by Karel Kachyňa and Všichni dobří rodáci directed by Vojtěch Jasný. An ideological film O moravské zemi by Antonín Kachlík is stated in order to show a contrast with two above mentioned movies. The second issue is the function of State Security which is illustrated by the film Ucho directed also by Karel Kachyňa. The last chapter consists of allegorical films with focus on the film Kladivo na čarodějnice directed by Otakar Vávra. This movie corresponds to the topic of trumped-up judicial process, more specifically it deals with the trial with Rudolf Slánský.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Michal Lofler.pdfPlný text práce2,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lofler Michal_Kastner Jan.docPosudek vedoucího práce71 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Lofler Michal_Schuster Radek.docxPosudek oponenta práce50,48 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Lofler_Michal.pdfPrůběh obhajoby práce402,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4833

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.