Název: Pojetí snu u Sigmunda Freuda a Carla Gustava Junga
Další názvy: Concepts of A Dream by Sigmund Freud and Carl Gustav Jung
Autoři: Tisarová, Daniela
Vedoucí práce/školitel: Schuster, Radek
Oponent: Polák, Michal
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4846
Klíčová slova: Sigmund Freud;Carl Gustav Jung;výklad snů;nevědomí;teorie snění
Klíčová slova v dalším jazyce: Sigmund Freud;Carl Gustav Jung;interpretation of dreams;unconscious;theory of dreaming
Abstrakt: Práce se zabývá rozdílným pojetím snů u lékaře a psychologa Sigmunda Freuda a jeho dočasného žáka, psychoterapeuta a rovněž lékaře Carla Gustava Junga. Toto pojednání nastiňuje společné zdroje a ideje jejich teorií, a poté uvádí hlavní příčiny, proč se cesty těchto koncepcí musely rozejít. Metodami vypracovávání byl především překlad textu, interpretace, komparace a analýza. Práce vychází hlavně z detailního prostudování primární a sekundární literatury, ve které dominovaly cizojazyčné zdroje. Pojednání přináší žádané shrnutí koncepcí těchto dvou významných lékařů, které se doposud nachází jen ve velkém a nepřehledném množství zdrojů. Zároveň umožňuje zorientovat se v problematice snů a pochopit základní mechanismy snění a spánku.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with different concepts of dreams by the physician and psychologist Sigmund Freud and his temporary pupil, psychotherapist and also a doctor Carl Gustav Jung. Firstly, common sources of their theories and ideas are outlined, and then main reasons why the paths of these concepts had to break up are listed. The methodology of the work has mainly consisted in translation, interpretation, comparison and compilation. The work is based on detailed study of primary and secondary literature in which foreign sources dominate. The work brings the desired summary of major concepts of these two doctors, which was found only in large and confusing number of sources. At the same time the work is to be helpful to understand the problems of dreams and explaining the basic mechanisms of dreaming and sleep.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Tisarova.pdfPlný text práce638,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tisarova Daniela_Schuster Radek.docxPosudek vedoucího práce48,62 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Tisarova Daniela_Polak Michal.docPosudek oponenta práce67 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Tisarova_Daniela.pdfPrůběh obhajoby práce363,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4846

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.