Title: Mystery Shopping jako metoda hodnocení kvality poskytovaných služeb
Other Titles: Mystery Shopping as a method of evaluating the quality of services provided
Authors: Platovská, Kristýna
Advisor: Sequensová Helena, Mgr.
Referee: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48786
Keywords: marketing;marketingový výzkum;mystery shopping;mystery shopper;pobočky;banky
Keywords in different language: marketing;marketing research;mystery shopping;mystery shopper;bank branches
Abstract: Tato práce, se zabývá Mystery Shoppingem, jako metodou marketingového výzkumu, která má sloužit ke kontrole kvality poskytovaných služeb. Autor, se v teoretické části práce zaměřuje na definici pojmů "marketingový výzkum" a "Mystery Shopping", jejich význam, metody a proces realizace. Dále, pojednává o druzích primárních a sekundárních dat, i s metodami jejich sběru. V praktické části, se realizuje výzkum vybraných poboček českých bank, pomocí metody Mystery Shopping a jeho cílem, bude zhodnotit a porovnat získaná data, a dále identifikovat zjištěné nedostatky poboček ČSOB.
Abstract in different language: This thesis deals with Mystery Shopping as a method of marketing research to control the quality of services provided. In the theoretical part of the thesis the author focuses on the definition of the terms "marketing research" and "Mystery Shopping", their meaning, methods and the process of implementation. He also discusses the types of primary and secondary data and the methods of their collection. In the practical part, the research is carried out on selected branches of Czech banks using the Mystery Shopping method and its aim is to evaluate and compare the collected data, as well as to identify the identified shortcomings of ČSOB branches.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE - Kristyna Platovska .pdfPlný text práce3,71 MBAdobe PDFView/Open
Platovska - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce727,67 kBAdobe PDFView/Open
Platovska - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce279,17 kBAdobe PDFView/Open
Platovska - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce606,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48786

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.