Title: Ztráty v elektrických točivých strojích
Other Titles: Losses in rotating electrical machines
Authors: Kolerus, Josef
Advisor: Dražan Jiří, Ing.
Referee: Čermák Radek, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48920
Keywords: hysterezní ztráty;jouleovy ztráty;mechanické a ventilační ztráty;povrchové ztráty;přídavné ztráty;pulzní ztráty;skin efektové ztráty;třecí ztráty;ztráty v železe;ztráty ve vinutí;ventilační ztráty;vířivé ztráty;ventilátorové ztráty;ztráty způsobené měničem
Keywords in different language: additional losses;eddy current losses;friction losses;hysteretic losses;inverter losses;iron losses;joule losses;mechanical and ventilation losses;pulse losses;skin effect losses;surface losses;ventilation losses;ventilator losses;winding losses
Abstract: Obsahem bakalářské práce jsou ztráty v točivých strojích rozdělené na dílčí části podle fyzikálních vlastností. Dílčí ztráty jsou rozděleny do jednotlivých kapitol, v nichž je fyzikálně podložen jejich vznik, zároveň je určena jejich velikost a způsoby omezení. Ztráty jsou rozlišeny na elektrické ztráty, ztráty v železe, přídavné ztráty a ztráty mechanické a ventilační. Do elektrických ztrát je zahrnuta problematika vzniku Jouleova tepla, výskyt elektrického skin efektu a jevu blízkosti. Pro ztráty v železe je zahrnuta problematika vířivých proudů a hysterezních vlastností železa, přesněji oceli. Přídavné ztráty jsou rozděleny na povrchové, pulzní a dodatečné ztráty. Moderním prvkem je porovnání ztrát při síťovém napájení a napájení PWM. Vyšší harmonické způsobené napájením z měniče ovlivňují všechny ztráty závislé na frekvenci. V mechanických a ventilačních ztrátách je obsaženo třením v ložiskách a rotoru o chladícím médium, navíc obsahují ztráty v extérním ventilátoru, je-li třeba.
Abstract in different language: The content of the bachelor thesis are losses in rotating machines divided into parts according to physical parameters. The partial losses are divided into individual chapters, in which their origin is physically explained, their size and methods of reduction are determined. The losses are divided into electrical losses, iron losses, additional losses and mechanical and ventilation losses. The electrical losses include issues of Joule heat generation, the occurrence of the electrical skin effect and the proximity effect. For losses in iron are included the problems of eddy currents and hysteretic properties of iron, more precisely steel. The additional losses are divided into surface, pulse and additional losses. A modern element is the comparison of losses under AC supply or PWM supply. Higher harmonics frequencies caused by the inverter supply affect all frequency dependent losses. Mechanical and ventilation losses are contained by friction in the bearings and rotor on the medium, in addition are losses in the external ventilator included if required.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ztraty v tocivych strojich - Josef Kolerus.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,42 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce49,02 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48920

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.