Title: Průkaz energetické náročnosti budovy
Other Titles: Energy performance certifikate
Authors: Tichý, David
Advisor: Kožený Jiří, Prof. Ing. CSc.
Referee: Plecháč František, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48942
Keywords: průkaz energetické náročnosti budovy;prostup tepla;tepelný odpor;energie;zdroje energie;tepelný most;náklady na energii;tepelná bilance;měření termokamerou.
Keywords in different language: building energy performance certificate;heat transfer;thermal resistance;energy;energy sources;thermal bridge;energy costs;heat balance;thermal camera measurement.
Abstract: Tématem této bakalářské práce je hodnocení energetických ztrát budov, jehož výsledkem je vydání Průkazu energetické náročnosti budov. Práce se zabývá pouze tepelnými ztrátami, a nikoliv dalšími faktory ovlivňujícími průkaz energetické náročnosti. V první části práce je stručně vysvětleno, co vlastně zkratka PENB, a vůbec tento pojem znamená, důvody použití a základní výpočetní metody k jeho sestavení. Jsou provedeny podkladové výpočty a následné zařazení domu do odpovídající energetické kategorie. V další části je popsán modelový objekt, na kterém bylo provedeno měření termokamerou, jsou identifikovány problémy s tepelnými mosty a navržena opatření k odstranění přetrvávajícího problému.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is the evaluation of energy losses of buildings, the result of which is the issuance of the Building Energy Performance Certificate (BEPC). The thesis deals only with heat losses and not with other factors influencing the Energy Performance Certificate. In the first part of the thesis, it is briefly explained what the abbreviation BEPC actually means, and in general this term means, the reasons for its use and the basic computational methods to compile it. The underlying calculations are made and the subsequent classification of the house into the corresponding energy category. The next section describes the model object on which the measurement was made with a thermal camera, identifies problems with thermal bridges and suggests measures to eliminate the persistent problem.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tichy_David_2022.pdfPlný text práce5,26 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce51,21 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce46,97 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48942

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.