Title: Zhodnocení připravenosti podniku na Průmysl 4.0
Other Titles: Evaluation of the Company's Readiness for Industry 4.0
Authors: Huček, Jan
Advisor: Benešová Andrea, Ing.
Referee: Hirman Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48959
Keywords: průmysl 4.0;chytrá továrna;model zralosti;připravenost na průmysl 4.0
Keywords in different language: industry 4.0;smart factory;maturity model;industry 4.0 readiness
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou Průmyslu 4.0 a zhodnocením připravenosti podniků na průmysl 4.0 pomocí modelů zralosti. Práce obsahuje dvě části, teoretickou část a praktickou část. V teoretické části je popsán koncept průmyslu 4.0 a jeho prvky. Dále zdůvodnění proč je důležité se zabývat na hodnocení připravenosti. Závěrem teoretické části je zpracovaná rešerše na modely zralosti včetně popisu a porovnání modelů zralosti. Praktickou část představuje uvedení společnosti IT bohemia s.r.o, výchozí stav společnosti a zhodnocení společnosti na základě vybraných dvou modelů zralosti. Závěrem práce je zhodnocení použitých modelů zralosti, kde jsou popsány jejich výhody a nevýhody.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with Industry 4.0 and assessing the readiness of companies for Industry 4.0 using maturity models. The thesis contains two parts, a theoretical part and a practical part. The theoretical part describes the concept of Industry 4.0 and its elements. Furthermore, a justification of why it is important deal with readiness assessment . The conclusion of the theoretical part is maturity models research, including a description and comparison of models of maturity. The practical part contains an introduction of the company IT bohemia s.r.o, the default state of the company, and the evaluation of the company based on the selected two maturity models. The thesis concludes with an evaluation of the maturity models used, describing their advantages and disadvantages.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hucek_0.pdfPlný text práce4,04 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce54,3 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,05 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48959

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.