Title: Celoživotní vzdělávání v profesi všeobecné sestry
Other Titles: Lifelong learning in the profession of general nurse
Authors: Mastíková, Alena
Advisor: Krocová Jitka, PhDr. Mgr.
Referee: Vaňková Milena, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48978
Keywords: vzdělávání;celoživotní vzdělávání;všeobecná sestra;formy celoživotní vzdělávání;ošetřovatelství
Keywords in different language: education;lifelong learning;general nurse;forms of lifelong learning;nursing
Abstract: Bakalářská práce je rozdělena na dvě části - na teoretickou a praktickou. V úvodu teoretické části práce jsme pro komplexnost popsali vývoj vzdělávání ošetřovatelství v historickém kontextu na území České republiky i ve světě. V další části teoretické práce jsme se zaměřili na současné vzdělávání vprofesi všeobecné sestry, formy vzdělávání a motivaci ke vzdělávání. V praktické části jsme dotazníkovým šetřením zjistili, že preference formy vzdělávání souvisí s typem pracoviště, kde všeobecná sestra pracuje, také souvisí s nejvyšším dosaženým vzděláním všeobecné sestry a souvisí i s délkou praxe všeobecné sestry.
Abstract in different language: The bachelor thesis is divided into two parts - theoretical and practical. In the introduction to the theoretical part of the work we have, for the sake of complexity, described the development of nursing education in the historical context in the Czech Republic and in the world. In the next part of the theoretical work, we have focused on the current education in the profession of nurse, forms of education and motivation for education. In the practical part, we have found out through a questionnaire survey that the preferences of the form of education are related to the type of workplace where the nurse works, to the highest level of education and the length of the nurse's practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mastikova_Alena_VSS_BP.pdfPlný text práce558,77 kBAdobe PDFView/Open
Mastikova_PV.pdfPosudek vedoucího práce322,07 kBAdobe PDFView/Open
Mastikova_PO.pdfPosudek oponenta práce444,63 kBAdobe PDFView/Open
Mastikova_H.pdfPrůběh obhajoby práce481,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48978

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.