Title: Zlepšení přestavby výrobní linky
Other Titles: Production Line Quick Change Improvement
Authors: Mařan, Petr
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kanta Michal, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49153
Keywords: průmyslové inženýrství;štíhlá výroba;pivo;lahve;výrobní linka;přestavby;smed;ztráty;analýza;zlepšení;standardizace
Keywords in different language: industrial engineering;lean manufacturing;beer;bottles;production line;changeover;smed;losses;analysis;improvement;standardization
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na implementaci metody SMED pro zlepšení průběhu přestaveb, a to zejména z hlediska časové úspory a zvýšení výrobní kapacity. První část je věnována získání důležitých teoretických poznatků, filozofii štíhlého podniku a metodě SMED. Druhá část začíná analýzou současného stavu přestaveb stáčecí výrobní linky s cílem navrhnout zlepšení přestavby jednotlivých pracovišť a také organizace přestaveb v rámci celé výrobní linky, včetně návaznosti pracovišť. Po analýze následuje redukce časů jednotlivých činností a zlepšení návazností přestaveb pro získání rychlejšího náběhu výroby. Závěrem práce je návrh standardizovaného postupu přestaveb a organizace práce.
Abstract in different language: The diploma thesis focuses on the implementation of the SMED method to improve the process of changeover, especially in terms of time savings and increased production capacity. The first part is devoted to obtaining important theoretical knowledge, the lean philosophy and the SMED method. The second part starts with an analysis of the current state of changeover of the bottling production line in order to propose improvements in the changeover of individual workplaces and also the organization of the changeover within the whole production line, including the continuity of workplaces. The analysis is followed by the reduction of individual activity times and the improvement of changeover continuity to obtain a faster production start. The thesis concludes with a proposal for a standardized changeover procedure and work organization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_-_Petr_Maran_-_Zlepseni_prestavby_vyrobni_linky.pdfPlný text práce2,84 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce48,06 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce47,94 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49153

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.