Název: Žaloba a žalobní právo
Další názvy: Action and Right of action
Autoři: Vopatová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Wipplingerová, Miloslava
Oponent: Svoboda, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4917
Klíčová slova: žaloba;žalobní právo;dispozice žalobce s žalobou;náležitosti;druhy podání;vady žaloby;civilní proces
Klíčová slova v dalším jazyce: action;right of action;disposition of plaintiff to action;particulars;kinds;defects action;civil process
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá žalobou a žalobním právem v civilním procesu a hlavními možnostmi ochrany porušených a ohrožených práv soudem. Ochrana a náprava je umožněna prostřednictvím použití žaloby, která v sobě zahrnuje nárok osoby na nápravu takto porušených či ohrožených práv. Diplomová práce je rozdělená do čtyř kapitol, které se postupně rozvíjejí do jednotlivých podkapitol. První kapitolou je Historický exkurz, druhou Žalobní právo, třetí Žaloba a poslední, tedy čtvrtou je Dispozice žalobce s žalobou.
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation deals with the prosecution and the prosecution law in the public trial and the main possibilities of the protection broken and endangered rights by the courts. The protection and the correction are possible through the use of the prosecution which contains the individuals claim for the rectification of those endangered and broken rights. This piece of work is divided into four mains chapters which gradually expand into more detail. The first chapter describes the historical view of law, the second chapter deals with the prosecution law, the third chapter deals with the trials, and last chapter addresses the disposition of the prosecutor with the prosecution.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce389,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Vopatova.pdfPosudek vedoucího práce766,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Vopatova.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Vopatova.pdfPrůběh obhajoby práce400,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4917

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.