Title: Žaloba a žalobní právo
Other Titles: Action and Right of action
Authors: Vopatová, Veronika
Advisor: Wipplingerová, Miloslava
Referee: Svoboda, Karel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4917
Keywords: žaloba;žalobní právo;dispozice žalobce s žalobou;náležitosti;druhy podání;vady žaloby;civilní proces
Keywords in different language: action;right of action;disposition of plaintiff to action;particulars;kinds;defects action;civil process
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá žalobou a žalobním právem v civilním procesu a hlavními možnostmi ochrany porušených a ohrožených práv soudem. Ochrana a náprava je umožněna prostřednictvím použití žaloby, která v sobě zahrnuje nárok osoby na nápravu takto porušených či ohrožených práv. Diplomová práce je rozdělená do čtyř kapitol, které se postupně rozvíjejí do jednotlivých podkapitol. První kapitolou je Historický exkurz, druhou Žalobní právo, třetí Žaloba a poslední, tedy čtvrtou je Dispozice žalobce s žalobou.
Abstract in different language: This dissertation deals with the prosecution and the prosecution law in the public trial and the main possibilities of the protection broken and endangered rights by the courts. The protection and the correction are possible through the use of the prosecution which contains the individuals claim for the rectification of those endangered and broken rights. This piece of work is divided into four mains chapters which gradually expand into more detail. The first chapter describes the historical view of law, the second chapter deals with the prosecution law, the third chapter deals with the trials, and last chapter addresses the disposition of the prosecutor with the prosecution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce389,1 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Vopatova.pdfPosudek vedoucího práce766,15 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Vopatova.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Vopatova.pdfPrůběh obhajoby práce400,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4917

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.