Název: Soudní exekuce zřízením zástavního práva na nemovitosti a prodejem nemovitostí
Další názvy: Judicial distrain establishment of the lien law on properties and the sale of properties
Autoři: Hüblová, Gabriela
Vedoucí práce/školitel: Wolfová, Jitka
Oponent: Ungr, Miloslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4932
Klíčová slova: soudní exekuce;exekutorské zástavní právo;prodej nemovitostí;katastr nemovitostí;exekutor
Klíčová slova v dalším jazyce: judicial execution;executors lien law;sale of properties;register of properties;executor
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá soudní exekucí z hlediska zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti a prodejem nemovitosti. Úvod práce obecně pojednává o pojmech soudní exekuce, soudní exekutor a exekuční řízení. Pro samotný postih nemovitostí je důležitá orientace v zákonech zakotvujících zápisy listin vyhotovených soudním exekutorem do katastru nemovitostí o čemž pojednává další kapitola diplomové práce. Následující kapitoly detailně probírají postihování nemovitostí zřízením exekutorského zástavního práva a průběh prodeje nemovitosti v dražebním jednání. Závěr práce je věnován srovnání s právní úpravou Slovenské republiky a úvaze o tom, kam směřuje právní úprava soudních exekucí do budoucna.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with judicial distrain from the point of view of the establishment of the lien law on properties. The introduction of the thesis generally concentrates on the key concepts of judicial distrain, judicial distrainor and the process of distraining. For the recource of properties a good orientation in the Register of Properties of the Czech Republic is essential, particularly from the point of view of records engrossed within judicial distrain. Thus, the next chapter of the diploma thesis deals with this topic. The follow-up chapter concentrate in detail on the recourse of properties by lien and the process of the sale of properties in a sale action. The last part of the thesis compares the legislation of the Slovak Republic and it also deals with the future direction of judicial distrain.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Gabi_diplomka.pdfPlný text práce509,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Hosmanova.pdfPosudek vedoucího práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Hosmanova.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Hosmanova.pdfPrůběh obhajoby práce278,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4932

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.