Název: Meze kolektivního vyjednávání v rámci kolektivních smluv vyššího stupně a postup při jejich uzavírání a rozšiřování
Další názvy: The limits of collective bargaining in the higher level of collective agreements and a procedure for theirs closing and expansion
Autoři: Walter, Petr
Vedoucí práce/školitel: Kostadinovová, Ilona
Oponent: Hromada, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4984
Klíčová slova: pracovní právo;zákoník práce;kolektivní smlouva;kolektivní smlouvy vyššího stupně;kolektivní vyjednávání;sociální dialog;subjekty;odborová organizace;organizace zaměstnavatelů;historický vývoj;rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně;Evropská rada zaměstnanců;zaměstnanci;zaměstnavatel;odvětví
Klíčová slova v dalším jazyce: labour law;labour code;collective agreement;collective agreements of higher degree;collective bargaining;social dialogue;organizations;trade unions;employers' organizations;historical development;extensions of higher level collective agreements;European works council;employees;employer;branch
Abstrakt: Diplomová práce popisuje poměrně specifické téma meze kolektivnícho vyjednávání v rámci kolektivních smluv vyššího stupně a postup při jejich uzavírání a rozšiřování. Cílem této práce je popsat problematiku kolektivních smluv vyššího stupně a proces jejich sjednávání. Kolektivní smlouvy vyššího stupně jsou sjednány na základě úspěšného kolektivního vyjednávání. V práci je věnován prostor vývoji kolektivního vyjednávání včetně srovnání současné a předchozí právní úpravy. Dále je v diplomové práci charakterizováno kolektivní vyjednávání včetně obecného popisu kolektivních smluv a subjektů vztahu. Práce se zabývá i problematikou rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně a možným obsahem kolektivních smluv. V závěru je zmíněny některé aspekty kolektivního vyjednávání na evropské úrovni a je zde věnován prostor i úvahám dle lege ferenda.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes relatively specific topic the limits of a collective bargaining in higher level collective agreements and the procedure theirs closing and expansion. The aim of this paper is to describe the problems of higher level collective agreements and the process of negotiation. Collective agreements are negotiated higher level on the basis of successful collective bargaining. In thesis space is devoted to the development of collective bargaining, including a comparison of current and previous legislation. Further, the thesis characterized by collective bargaining, including a general description of the collective contracts and entities. This work deals with the issue of extensions of higher level collective agreements and possible content of collective agreements. In the end it mentioned some aspects of collective bargaining at European level and there is a dedicated space considerations as lege ferenda.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Petr Walter 2012.pdfPlný text práce2,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Walter-1.docPosudek vedoucího práce430 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Walter-2.pdfPosudek oponenta práce860,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Walter Petr.pdfPrůběh obhajoby práce299,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4984

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.