Název: Flexijistota v pracovním právu
Další názvy: Flexicurity in employment law
Autoři: Zelenková, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Lindová, Jana
Oponent: Hromada, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4985
Klíčová slova: flexijistota;pracovní právo;ochrana příjmů;politika zaměstnanosti
Klíčová slova v dalším jazyce: flexicurity;labour law;security of income;policy of employment
Abstrakt: Téma diplomové práce je Flexijstota v pracovním právu.V první části se věnuji vzniku pojmu, kdy byl poprvé použit a zda-li má v rámci Evropské unie význam. V další části práce se zabývám právním projevem flexijistoty v pracovním právu, konkrétně v zákoníku práce.Ve třetí části práce uvádím ochranu příjmů fyzických osob. Jde o ochranu příjmů z pracovněprávního vztahu nebo o ochranu z příjmů, které zaměstnanci vzniknou na základě sociální události. Poslední kapitolu tvoří politika zaměstnanosti, ve které poukazuji na aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is dedicated to the flexicurity in the labour law.The first section is concerned with the origin of the term, when it has arisen for the first time and what importance it has within the European Union.The next part deals with legal term flexicurity in the labour law particularly in the labour code. The third section shows security of income of natural person. It is the security of income from labour relation and the one which originates on the basis of social event.The last chapter contains policy of employment which is then divided into active and passive policy of employment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Zuzana Zelenkova 2012.pdfPlný text práce699,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zelenkova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zelenkova-2.pdfPosudek oponenta práce830,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zelenkova Zuzana.pdfPrůběh obhajoby práce285,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4985

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.