Title: Diachronní trendy násilí v historické Praze z bioarcheologické perspektivy
Other Titles: Diachronic trends of violence in historical Prague from bioarcheological perspectives
Authors: Caisová, Jana
Advisor: Pankowská Anna, Mgr. Ph.D.
Referee: Friedl Lukáš, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49951
Keywords: antropologie;archeologie;bioantropologie;trauma;zranění;praha;historie;teorie o evoluci násilí;lebky;pohřebiště
Keywords in different language: anthropology;archeology;bioanthropology;trauma;injury;prague;history;evolution of violence;skull;cemetry
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá výskytem násilí v běžné pražské populaci v kontextu válečných událostí od 9. do 18. století. Na základě přímé evidence z lidských kosterních pozůstatků je možné analyzovat diachronní trendy ve výskytu interpersonálního násilí v období od raného středověku do období raného novověku. Středověk se všeobecně považuje za velice násilné období, proto se tato práce zaměřuje i na vybrané válečné události, které se konaly v Praze a jejím okolím. Součástí výzkumu bylo devět pohřebišť, která se nacházejí na území dnešní Prahy. Na vybrané jedince z těchto devíti lokalit byla aplikována metoda dle Krakowky (2017), díky které lze odhalit zranění na kostře způsobené interpersonálním násilím. Z výzkumu vyplynulo, že i běžní obyvatelé Prahy nesou známky interpersonálního násilí. Zároveň výsledky výzkumu naznačují, že násilí v průběhu času nemá tendence klesat či vzrůstat, ale že má tendence fluktuovat.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the occurrence of violence in the general population of Prague in the context of war events from the 9th to the 18th century. On the basis of direct evidence from human skeletal remains, it is possible to analyze diachronic trends in the occurrence of interpersonal violence in the period from the early Middle Ages to the early modern period. The Middle Ages are generally considered to be a very violent period, which is why this event is also held at selected wartime events that took place in and around Prague. The research included nine cemeteries located in the territory of present-day Prague. The method according to Krakowka (2017) was applied to a selected individual from these nine locations, thanks to which it is possible to detect bone injuries caused by interpersonal violence. The research showed that even ordinary residents of Prague bear the signs of interpersonal violence. At the same time, research results indicate that violence does not tend to decrease or increase over time, but that it tends to fluctuate.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_JANA_CAISOVA.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Caisova - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce982,07 kBAdobe PDFView/Open
Caisova - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Caisova.pdfPrůběh obhajoby práce274,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49951

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.