Title: Vztah mezi právem hmotným a procesním
Other Titles: Mutual connection between substantiv and procedual law
Authors: Smazal, Marek
Advisor: Svoboda, Karel
Referee: Wipplingerová, Miloslava
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5000
Keywords: hmotné právo;procesní právo;systémový vztah;diferenciace;právní řád;rekodifikace;občanský zákoník;občanský soudní řád;funkční vazby
Keywords in different language: substantiv law;procedual law;system relation;differentiation;legal system;recodification;civil code;civil procedure code;functional attachments
Abstract: Předložená práce se zabývá vztahem práva hmotného a procesního se zaměřením na vzájemný vztah mezi občanským právem hmotným a občanským právem procesním. Jejich vztah je vztahem systémovým, tj, vztahem dvou systémů tvořících samostatná právní odvětví.Mezi oběma odvětvími vznikají silnější či slabší vazby. Tyto vazby spočívají v tom, že obě odvětví na sebe vzájemně cíleně působí, přičemž o konkrétní podobě tohoto působení rozhodují systémy oba. Právo procesní zajišťuje z obecného hlediska řádnou funkci práva hmotného a právo hmotné zase podstatně ovlivňuje funkci a obsah práva procesního. Procesní právo slouží ochraně subjektivního hmotného práva a má povahu kontrolního systému, který má zajišťovat náležité fungování soukromoprávního řádu.
Abstract in different language: The submitted thesis deals with the mutual relation of the substantive law and the procedural law. However, the thesis does not deal with this relation generally but focuses on the mutual relation between the Civil Substantive Law and the Civil Procedure. Their relation is the system relation, i.e. the relation of two systems creating separated branches of law.Stronger or weaker relations arise between both branches. These relations consist in that both branches interact purposefully and both systems decide on a specific form of this interaction. The Procedural Law ensures the proper function of the Substantive Law and on the other hand the Substantive Law significantly influences the function and the content of the Procedural Law. The Procedural Law serves as the protection of the substantive rights and it has a nature of a control system that shall ensure proper functioning of the system of the private law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplom. prace Marek Smazal.pdfPlný text práce394,34 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Smazal.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Smazal.pdfPosudek oponenta práce638,16 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Smazal.pdfPrůběh obhajoby práce278,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5000

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.