Název: Parlamentarismus ve Velké Británii
Další názvy: Parliamentarism in the UK
Autoři: Němečková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Vokrojová, Renáta
Oponent: Fencl, Vladimír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5011
Klíčová slova: parlamentarismus;výkonná moc;zákonodárná moc;panovník;anglický parlament;skotský parlament;Parlament Spojeného království;premiér;Poslanecká sněmovna;Sněmovna lordů;koaliční a menšinové vlády ve Velké Británii;kabinet;ministerský předseda;Labouristická strana;Konzervativní strana;ústava;Velká Británie
Klíčová slova v dalším jazyce: parliamentarism;executive power;legislative power;parliamentarism;sovereign;english parliament;scotish parliament;United Kingdom parliament;prime minister;House of commons;House of lords;coalition and minority governments in Great Britain;cabinet;prime minister;Labour party;Liberal democratic party;Great Britain
Abstrakt: Tato práce by měla sloţit jako průvodce britským parlamentním systémem, která shrnuje a poukazuje, vysvětluje a analyzuje systém parlamentní vlády a slouţí jako podklad pro hlubší zkoumání této problematiky. Je rozčleněna do 12 hlavních kapitol, které jsou dále systematicky řazeny do oddílů a pododdílů. První část se věnuje historickému exkurzu, vymezení pojmů, podstatou britského parlamentarismu, jeho fungováním a provázaností moci zákonodárné a výkonné. Svým obsahem dává moţnost pochopit strukturu a princip fungování britského systému. Druhá část nám definuje postavení opozice, politických stran a poukazuje na okamţiky, který měly na vývoj toho systému vliv. Mezi ně patří i parlamentní volby v roce 2010, které po více neţ 36 letech změnily ve Velké Británii systém vlády.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of this diploma thesis is to investigate by analysis the development of British parliamentarism, the circumstances and the influences that this form of government (throughout the individual periods of time) intensified and enfeebled ? which resulted in so-called Hung Parliament. In this thesis I have defined the essential characteristics and the principle of the British parliamentary system, the cohesion of the legislative and executive power, and its functioning. The first part deals with historical excursion and definition of terms. Its content gives the reader an opportunity to understand the structure and operating principles of the British system. The second part defines for us the position of opposition and political parties. It also points to the moments which had an influence on the development of this system. Among them belongs the parliamentary election in 2010 that after more than 36 years changed the system of government.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Parlamentarismus ve Velke Britanii Petra Nemeckova.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemeckova VO.pdfPosudek vedoucího práce401,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemeckova FE.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemeckova.pdfPrůběh obhajoby práce570,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5011

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.