Název: Ústavní ochrana práv dítěte v České republice a mezinárodní standardy dětských práv: rovnávací pohled
Další názvy: Constitutional Protection of Child Rights in the Czech Republic and International Standards of Children's Rights: comparative Perspective
Autoři: Aronová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Vokrojová, Renáta
Oponent: Odehnalová, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5022
Klíčová slova: dětská práva;práva dítěte;lidská práva;ústavní ochrana práv dítěte;mezinárodní standardy
Klíčová slova v dalším jazyce: children's rights;human rights;constitutional protection of children's rights;international standards
Abstrakt: Tato diplomová práce se důkladně věnuje ústavní ochraně práv dítěte, do které se řadí kromě práv zakotvených Listinou činnost Ústavního soudu ČR, činnost Veřejného ochránce práv i zákonná úprava ústavní ochranu provádějící. V diplomové práci jsou srovnávány zákony s ústavní ochranou a jaký vliv měla právě ústavní ochrana na znění některých ustanovení jednotlivých zákonů. Dále jsou srovnávány právní úpravy s faktickým stavem, zejména pak právní úpravy mezinárodní a evropské ve srovnání se stavem v České republice.V souvislosti se vstupem do EU jsou vymezeny také hlavní směry ochrany práv dítěte Evropskou unií. Mezinárodní standardy jsou zakotveny zejména mezinárodními smlouvami věnujícím se ochraně a zakotvení práv dítěte, z nichž nejpodstatnější jsou v diplomové práci uváděny a dále činností mezinárodních organizací. Diplomová práce se kromě vymezení právní úpravy ČR, EU a mezinárodních standardů věnuje také kontrolním mechanismům v oblasti práv dítěte, hodnocení stavu v ČR, srovnání ochrany práv dítěte v ČR s mezinárodní úpravou a doporučení pro budoucí vývoj právní úpravy.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis engages closely in the constitutional protection of children?s rights where belong besides rights given by the Convention, activity of the Constitutional Court of the Czech Republic, activity of the Ombudsman as well as legal regulations which conduct the constitutional protection. In the diploma thesis, there are compared laws with the constitutional protection and the impact of constitutional protection on the wording of some regulations for the single laws. Next there is a comparison between the legal regulations and the real condition, particularly between the international legal regulations, European legal regulations and the situation in the Czech Republic. There are defined the main directions of children?s rights protection by the EU. The international standards are confirmed mainly by international treaties which deal with children?s right protection and their confirmation and by the activities of international organisations. The most important of them are presented in the diploma thesis. The diploma thesis deals as well with control mechanisms in the area of children?s rights, evaluation of the situation in the Czech Republic, comparison of children?s rights protection in the Czech Republic and the international regulations. There are given recommendations for a future development of legal regulations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
CD aronova diplomova prace.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Aronova VO.pdfPosudek vedoucího práce643,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Aronova OD.pdfPosudek oponenta práce990,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Aronova.pdfPrůběh obhajoby práce428,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5022

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.