Title: Ústavní ochrana práv dítěte v České republice a mezinárodní standardy dětských práv: rovnávací pohled
Other Titles: Constitutional Protection of Child Rights in the Czech Republic and International Standards of Children's Rights: comparative Perspective
Authors: Aronová, Michaela
Advisor: Vokrojová, Renáta
Referee: Odehnalová, Jana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5022
Keywords: dětská práva;práva dítěte;lidská práva;ústavní ochrana práv dítěte;mezinárodní standardy
Keywords in different language: children's rights;human rights;constitutional protection of children's rights;international standards
Abstract: Tato diplomová práce se důkladně věnuje ústavní ochraně práv dítěte, do které se řadí kromě práv zakotvených Listinou činnost Ústavního soudu ČR, činnost Veřejného ochránce práv i zákonná úprava ústavní ochranu provádějící. V diplomové práci jsou srovnávány zákony s ústavní ochranou a jaký vliv měla právě ústavní ochrana na znění některých ustanovení jednotlivých zákonů. Dále jsou srovnávány právní úpravy s faktickým stavem, zejména pak právní úpravy mezinárodní a evropské ve srovnání se stavem v České republice.V souvislosti se vstupem do EU jsou vymezeny také hlavní směry ochrany práv dítěte Evropskou unií. Mezinárodní standardy jsou zakotveny zejména mezinárodními smlouvami věnujícím se ochraně a zakotvení práv dítěte, z nichž nejpodstatnější jsou v diplomové práci uváděny a dále činností mezinárodních organizací. Diplomová práce se kromě vymezení právní úpravy ČR, EU a mezinárodních standardů věnuje také kontrolním mechanismům v oblasti práv dítěte, hodnocení stavu v ČR, srovnání ochrany práv dítěte v ČR s mezinárodní úpravou a doporučení pro budoucí vývoj právní úpravy.
Abstract in different language: This diploma thesis engages closely in the constitutional protection of children?s rights where belong besides rights given by the Convention, activity of the Constitutional Court of the Czech Republic, activity of the Ombudsman as well as legal regulations which conduct the constitutional protection. In the diploma thesis, there are compared laws with the constitutional protection and the impact of constitutional protection on the wording of some regulations for the single laws. Next there is a comparison between the legal regulations and the real condition, particularly between the international legal regulations, European legal regulations and the situation in the Czech Republic. There are defined the main directions of children?s rights protection by the EU. The international standards are confirmed mainly by international treaties which deal with children?s right protection and their confirmation and by the activities of international organisations. The most important of them are presented in the diploma thesis. The diploma thesis deals as well with control mechanisms in the area of children?s rights, evaluation of the situation in the Czech Republic, comparison of children?s rights protection in the Czech Republic and the international regulations. There are given recommendations for a future development of legal regulations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CD aronova diplomova prace.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Aronova VO.pdfPosudek vedoucího práce643,81 kBAdobe PDFView/Open
Aronova OD.pdfPosudek oponenta práce990,74 kBAdobe PDFView/Open
Aronova.pdfPrůběh obhajoby práce428,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5022

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.