Title: Žahavci ve výuce biologie na střední škole
Other Titles: Cnidarians in education of Biology at secondary schools
Authors: Chodorová, Eva
Advisor: Vágnerová Petra, Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50233
Keywords: biologie;střední škola;žahavci;učebnice;dotazník;didaktický test;koncept;vyučovací jednotka;výukové aktivity
Keywords in different language: biology;secondary school;cnidarians;textbook;questionnaire survey;didactic test;conception;teaching unit;teaching activities
Abstract: Diplomová práce na téma "Žahavci ve výuce biologie na střední škole" se zabývá především výzkumem konceptů žáků na středních školách a návrhem aktivit do výuky. V teoretické části je provedena rešerše literatury k vymezení tematického celku Žahavci, dále je zde provedeno porovnání učebnic pro základní a střední školy z hlediska počtu ilustrací, uváděných zástupců a pojmů. Praktická část obsahuje dotazníkové šetření pro žáky středních škol zjišťující způsob výuky tohoto tematického celku na jejich škole a didaktický test pro výzkum konceptů. Následně jsou vytvořeny aktivity do výuky pokrývající téměř celý tematický celek.
Abstract in different language: The diploma thesis on the topic "Cnidarians in education of Biology at secondary schools" deals mainly with the research of the conception of students at secondary schools and the design of teaching activities. In the theoretical part, there is literature research to define the thematic unit Cnidarians, then there is a comparison of some textbooks for primary and secondary schools in terms of the number of illustrations, representatives and concepts. The practical part contains a questionnaire survey for secondary school students finding out how is this thematic unit taught at their school and a didactic test for research of conception. Based on the results, teaching activities were proposed covering almost the entire thematic unit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Chodorova.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFView/Open
Chodorova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce181,56 kBAdobe PDFView/Open
Chodorova_oponent.pdfPosudek oponenta práce2,67 MBAdobe PDFView/Open
Chodorova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce125,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50233

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.