Title: Omezení týkající se zákazu opatření s rovnocenným účinkem
Other Titles: Justification of measures having equivalent effect
Authors: Matějková, Andrea
Advisor: Křivka, Tomáš
Referee: Pezl, Tomáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5034
Keywords: volný pohyb zboží;vnitřní trh EU;necelní bariéry;kvantitativní omezení;opatření s rovnocenným účinkem;rozdílně aplikovatelná opatření;nerozdílně aplikovatelná opatření;ospravedlnění;Smlouva o fungování Evropské unie;kategorické požadavky;určitá prodejní opatření;princip předběžné opatrnosti;princip proporcionality
Keywords in different language: free movement of goods;internal market of EU;non fiscal barriers;quantitative restrictions;mesures having equivalent effect;distinctly applicable measures;indistinctly applicable measures;derogations;Treaty on functioning of European union;mandatory requirements;certain selling arrangements;precautionary principle;principle of proportionality
Abstract: Tato práce je zaměřena na volný pohyb zboží v rámci vnitřního trhu Evropské unie. Volný pohyb zboží může být narušen z důvodu celních či necelních bariér, které jsou však mezi členskými státy zakázány. V této diplomové práci se věnuji pouze těm necelním bariérám a jejich ospravedlnění. Necelními bariérami se rozumí buď kvantitativní omezení výrobků či opatření s rovnocenným účinkem, která se vztahují jak na dovozu výrobků tak na jejich vývoz. Opatření s rovnocenným účinkem dělíme na rozdílně aplikovatelná opatření, ta která vytváří rozdíly mezi importovaným a domácím zbožím a nerozdílně aplikovatelná opatření, která se aplikují nerozdílně na domácí i importované zboží. Za určitých podmínek však mohou být ospravedlněna a to buď na základě ustanovení ve Smlouvě o fungování Evropské unie (článek 36) či mohou taková ospravedlnění vyplývat z judikatury Soudního dvora Evropské unie (tzv. kategorické požadavky) a nebo z obecných právních principů (princip předběžné opatrnosti, respektování základních lidských práv). Veškerá opatření, která mohou být ospravedlněna zároveň musí být proporcionální sledovanému cíly.
Abstract in different language: This thesis is focused on free movement of goods in internal market of European union. In this internal market existe fiscal and non fiscal barriers to trade. In this thesis I deal with non fiscal barriers which are prohibited but they can be justified in some cases. This non fiscal barriers are quantitative restrictions and all mesures having equivalent effect on exports and imports which shall be prohibited between Member States. Mesures having equivalent effect are divided to two categories; distinctly applicable measures which treat imported goods less favourably than the domestic products and indistinctly applicable measures which apply to both imported and domestic products but in fact have a particular burden on the imported goods. Justification of these measures can be based on jurisprudence of the Court (which defines mandatory requirements) or based on Treaty on the Functioning of the European Union (article 36) or which are based on general legal principles such as precautionary principle, respect of fundamental human rights. The principle of proportionality must also be present to justify the derogations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Omezeni tykajici se zakazu opatreni s rovnocennym ucinkem, Matejkova.pdfPlný text práce4,14 MBAdobe PDFView/Open
Matejkova KR.pdfPosudek vedoucího práce591,02 kBAdobe PDFView/Open
Matejkova PE.pdfPosudek oponenta práce168,45 kBAdobe PDFView/Open
Matejkova.pdfPrůběh obhajoby práce445,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5034

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.