Title: Nezbytná cesta a její vztah k veřejné cestě a dalším způsobům zajištění přístupu k nemovité věci
Other Titles: Necessary path and its relation to public road and other manners of ensuring access to real estate
Authors: Čmolík, Martin
Referee: Šíma Alexander, JUDr.
Psutka Jindřich, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50483
Keywords: zajištění přístupu k nemovité věci;veřejná cesta;nezbytná cesta;vyvlastnění přístupové cesty;krátkodobý přístup k nemovité věci
Keywords in different language: ensuring access to real estate;public road;necessary path;expropriation of access road;temporary access to real estate
Abstract: Rigorózní práce podrobně představuje institut nezbytné cesty a související judikaturu, a zkoumá vztah nezbytné cesty a jiných způsobů zajištění přístupu k nemovité věci. Velký důraz klade na důvody nepovolení nezbytné cesty, jejichž výčet občanský zákoník oproti předchozí právní úpravě rozšířil. Práce neopomíjí ani procesní stránku povolování nezbytné cesty, kde rozebírá problematiku vymezení účastníků řízení, náležitosti žaloby na povolení nezbytné cesty i náležitosti rozhodnutí soudu. Kromě toho se práce věnuje i dalším způsobům zajištění přístupu k nemovitým věcem, a to jak vyvlastnění přístupové cesty dle stavebního zákona, tak i možnostem krátkodobého zajištění přístupu. Popisuje vzájemné vztahy jednotlivých způsobů zajištění přístupu k nemovité věci a shrnuje, jak a v jakých situacích lze zajištění přístupu konkrétním způsobem dosáhnout.
Abstract in different language: This Advanced Master's thesis presents the instrument of necessary path and the related case law and explores the relations between necessary path and other manners of ensuring access to real estate. Strong emphasis is placed on the reasons for which a necessary path cannot be permitted, the list of which has been extended by Civil Code. The thesis also addresses the procedural aspects of permitting a necessary path; it analyses the issues of defining the participants to proceedings, the essentials of an action for the permission of a necessary path, and the essentials of court's decision. In addition, the thesis also examines other manners of ensuring access to real estate, including the expropriation of an access road under Building Code, as well as temporary access options. It describes the mutual relations between the individual manners of ensuring access to real estate and summarises how and in which situations access in a particular manner can be achieved.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni prace.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 2 - Cmolik.pdfPosudek oponenta práce607,26 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Cmolik.pdfPrůběh obhajoby práce234,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50483

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.