Název: Identifikace materiálových parametrů pryžových segmentů tramvajových kol se zohledněním viskoelasticity
Další názvy: Identification of material parameters of rubber segments in tram wheels with consideration of viscoelasticity
Autoři: Heczko, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kottner, Radek
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5098
Klíčová slova: identifikace;pryž;elastomery;hyperelasticita;viskoelasticita;porušení;Mullinsův efekt;metoda konečných prvků;experimenty;optimalizace
Klíčová slova v dalším jazyce: identification;rubber;elastomers;hyperelasticity;viscoelasticity;damage;Mullins' effect;finite element method;experiments;optimization
Abstrakt: Tato práce se zabývá popisem mechanických vlastností pryže, používané jako pružicí prvek v tramvajových kolech. Na trhacím stroji byly provedeny zkoušky jednoosým tahem, tlakem a prostým smykem. Pro výpočty byl vybrán materiálový model sestávající z Mooneyova-Rivlinova pětiparametrického modelu pro výpočet rovnovážné odezvy, modelu viskoelasticity pro velké deformace a modelu deformačního změkčení (Mullinsova efektu). V prostředí Matlab byly implementovány skripty pro identifikaci parametrů tohoto modelu. Využity byly optimalizační algoritmy a konečněprvkové modely experimentů v systému MSC.Marc.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with the description of mechanical properties of rubber that is used as a vibration-damping element in tram wheels. Tests in uniaxial tension, compression and simple shear have been made. The material model that was chosen consists of Mooney-Rivlin five-parameters material model for calculating the equilibrium response, of a viscoelasticity model for large deformations and of a model of strain-induced softening (Mullins? effect). Scripts for the identification of parameters of this model have been implemented in Matlab environment. Optimization algorithms and finite elements models in MSC.Marc were used.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
heczko_diplomova_prace.pdfPlný text práce8,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Heczko_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce496,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Heczko_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Heczko_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce159,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5098

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.