Title: Dekolonizace britské střední Afriky a její problémy
Other Titles: Decolonization of British Central Africa and its problems
Authors: Žáková, Kristýna
Advisor: Piknerová, Linda
Referee: Leichtová, Magdaléna
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5128
Keywords: kolonialismus;federace;dekolonizace
Keywords in different language: colonialism;federation;decolonization
Abstract: Téma dekolonizace britské střední Afriky je zajímavé, protože se tady Velká Británie snažila o vytvoření federace, která však nedopadla úspěšně. Federace se rozpadla na dva černošské státy a jeden, kterému vládla bělošská menšina, kde moc nakonec převzal v roce 1980 Robert Mugabe, který se stal premiérem a později i prezidentem Jižní Rhodesie, ze které se později stalo Zimbabwe. Po první světové válce začínal v koloniích růst odpor proti britské nadvládě a po druhé světové válce už nemohlo Spojené království kolonie udržet. Cílem předkládané práce je zmapování a průběh dekolonizace Středoafrické federace a naznačení dalšího vývoje samostatných států. Práce je rozdělena do tří částí. První část je věnována všeobecné charakteristice britského kolonialismu. Druhá část je věnována pronikání Velké Británie do vnitrozemí jižní Afriky. V třetí časti se zabývám vznikem a rozpadem Středoafrické federace. Cílem předkládané práce je zmapování a průběh dekolonizace Středoafrické federace a naznačení dalšího vývoje samostatných států. Svoji práci rozdělím do tří základních částí. V závěru je zhodnocen průběh dekolonizace Středoafrické federace a to, jak se v kontextu dekolonizace stýty vyvíjejí dodnes.
Abstract in different language: The topic of my bachelor thesis ?Decolonization of the British Central Africa and its problems? is interesting because there were the Great Britain, which tried to create a federation, but it turned out successfully. The Federation broke up into two black states and the one that ruled the white minority. The Blacks took the power in 1980. After the First World War began grow the resistance in colonies against the British rule and after the Second World War could not The Great Britain hold them. The aim of this work is to map the process of decolonization of the Central African Federation and the indication of further development of independent states. The bachelor thesis is divided into three parts. In the first part of text I focused on the general characteristics of colonialism and the British colonialism. In the second part I pursued the British penetrating into the interior of South Africa. And I dealt with the formation of the Central African Federation in the third part of text. In the end, I evaluate the course of decolonization and how states are evolving today in the context of decolonization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP text.pdfPlný text práce731,51 kBAdobe PDFView/Open
Zakova_VED.docxPosudek vedoucího práce41,84 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Zakova_opo_mvbas.docxPosudek oponenta práce43,72 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Zakova.pdfPrůběh obhajoby práce405,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5128

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.