Název: Předválečný vývoj v SSSR - budování totality?
Další názvy: Prewar development in the USSR - building a totalitarian regime?
Autoři: Nováková, Karolina
Vedoucí práce/školitel: Leichtová, Magdaléna
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5130
Klíčová slova: totalitarismus;SSSR;teror;Josif Vissarionovič Stalin;Vladimir Iljich Lenin;socialismus;politický režim
Klíčová slova v dalším jazyce: totalitarianism;USSR;terror;Josif Vissarionovich Stalin;Vladimir Iljich Lenin;socialism;political regime
Abstrakt: Ve své závěrečné práci jsem se snažila zachytit vývoj socialistického Ruska v první polovině 20. století a najít odpověď na otázku, zda můžeme předválečné Rusko považovat za režim totalitní. V úvodní části práce představuji téma své bakalářské práce, definici a postup při jejím vypracování. Druhá část nese název Teorie totalitarismu. Tato část je věnována analýze pojmu totalitarismus k čemuž jsem využila definice známých politologů. V třetí části popisuji jednotlivé body definice Carla J. Friedricha a Zbigniewa K. Brzezinskiho k čemuž jsem využila především díla a názory předních myslitelů a politologů. Další část popisuje průběh říjnové revoluce a další historické události, které vedly k převzetí moci Leninem. Pátá část popisuje období Leninovy vlády. Toto období přineslo první známky totalitní společnosti. Šestá kapitola je věnována období za vlády J. V. Stalina. Převážnou část této kapitoly věnuji prostředkům, které Stalin využíval k upevnění své moci ve státe. V závěru práce jsem za pomoci typologie Carla J. Friedricha a Zbigniewa K. Brzezinskiho došla k závěru, že v předválečném Rusko skutečně došlo k naplnění rysů charakteristických pro nedemokratický totalitní režim.
Abstrakt v dalším jazyce: My final thesis record period of development of socialist Russia in first half of the 20th century. The thesis find reply to questions about prewar Russia and its totalitarian regime. The introduction of thesis describes main theme of my final thesis and its definition and its progress of processing. The second cheapter is called Theory of totalitarism. The charter analyses term of totalitarism. The term is analysed on basis typology significant statesmans. In third part I describe each point of Carl J. Friedrich and Zbigniewa K. Brzezinski definition for what I use mainly ideas and books of respectable thinkers and politologists. I need it for my bachelor's thesis. The next cheapter describes progress of October revolution and next historical events, which it led to takeover power of Lenin. The fifth cheapter is about period of Lenin´s reign. The period brought the first sing of totalitarian society. The sixth cheapter describes to take power of J. V. Stalin. The cheapter shows coercive means, which improved Stalin´s force in state. In the finale to my thesis I describe on basis the typology Carl J. Friedrich and Zbigniew K. Brzezinski as though come to impletion distinctive feature of undemocratic totalitarian regime in prewar Russian.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Predvalecny vyvoj v SSSR- budovani totalitarismu.pdfPlný text práce363,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova_BP_MVVES_ved.docxPosudek vedoucího práce41,72 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
novakova opo mvves.docxPosudek oponenta práce45,02 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Novakova.pdfPrůběh obhajoby práce291,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5130

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.