Title: Předválečný vývoj v SSSR - budování totality?
Other Titles: Prewar development in the USSR - building a totalitarian regime?
Authors: Nováková, Karolina
Advisor: Leichtová, Magdaléna
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5130
Keywords: totalitarismus;SSSR;teror;Josif Vissarionovič Stalin;Vladimir Iljich Lenin;socialismus;politický režim
Keywords in different language: totalitarianism;USSR;terror;Josif Vissarionovich Stalin;Vladimir Iljich Lenin;socialism;political regime
Abstract: Ve své závěrečné práci jsem se snažila zachytit vývoj socialistického Ruska v první polovině 20. století a najít odpověď na otázku, zda můžeme předválečné Rusko považovat za režim totalitní. V úvodní části práce představuji téma své bakalářské práce, definici a postup při jejím vypracování. Druhá část nese název Teorie totalitarismu. Tato část je věnována analýze pojmu totalitarismus k čemuž jsem využila definice známých politologů. V třetí části popisuji jednotlivé body definice Carla J. Friedricha a Zbigniewa K. Brzezinskiho k čemuž jsem využila především díla a názory předních myslitelů a politologů. Další část popisuje průběh říjnové revoluce a další historické události, které vedly k převzetí moci Leninem. Pátá část popisuje období Leninovy vlády. Toto období přineslo první známky totalitní společnosti. Šestá kapitola je věnována období za vlády J. V. Stalina. Převážnou část této kapitoly věnuji prostředkům, které Stalin využíval k upevnění své moci ve státe. V závěru práce jsem za pomoci typologie Carla J. Friedricha a Zbigniewa K. Brzezinskiho došla k závěru, že v předválečném Rusko skutečně došlo k naplnění rysů charakteristických pro nedemokratický totalitní režim.
Abstract in different language: My final thesis record period of development of socialist Russia in first half of the 20th century. The thesis find reply to questions about prewar Russia and its totalitarian regime. The introduction of thesis describes main theme of my final thesis and its definition and its progress of processing. The second cheapter is called Theory of totalitarism. The charter analyses term of totalitarism. The term is analysed on basis typology significant statesmans. In third part I describe each point of Carl J. Friedrich and Zbigniewa K. Brzezinski definition for what I use mainly ideas and books of respectable thinkers and politologists. I need it for my bachelor's thesis. The next cheapter describes progress of October revolution and next historical events, which it led to takeover power of Lenin. The fifth cheapter is about period of Lenin´s reign. The period brought the first sing of totalitarian society. The sixth cheapter describes to take power of J. V. Stalin. The cheapter shows coercive means, which improved Stalin´s force in state. In the finale to my thesis I describe on basis the typology Carl J. Friedrich and Zbigniew K. Brzezinski as though come to impletion distinctive feature of undemocratic totalitarian regime in prewar Russian.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Predvalecny vyvoj v SSSR- budovani totalitarismu.pdfPlný text práce363,42 kBAdobe PDFView/Open
Novakova_BP_MVVES_ved.docxPosudek vedoucího práce41,72 kBMicrosoft Word XMLView/Open
novakova opo mvves.docxPosudek oponenta práce45,02 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Novakova.pdfPrůběh obhajoby práce291,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5130

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.