Název: Bipolární konfrontace v perspektivě teorie mezinárodních vztahů.
Další názvy: Bipolar confrontation in Perspective of Theory International Relations.
Autoři: Domerecká, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Cabadová Waisová, Šárka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5132
Klíčová slova: bipolární konfrontace;anarchie;realismus;rovnováha moci;bezpečnost;Sovětský svaz;Spojené státy americké;teoretické přístupy;komunismus;strategie zadržování;jaderné zbraně
Klíčová slova v dalším jazyce: bipolar confrontation;anarchy;realism;balance of power;security;The Soviet Union;United States;theoretical approaches;communism;detention of strategy;nuclear weapons
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce, je zamyslet se nad tím, zda měly teorie mezinárodních vztahů vliv na formování zahraniční politiky států. Zároveň se práce pomocí jednotlivých teoretických přístupů snaží objasnit příčiny a důsledky, a to jak samotného vzniku a konce bipolární konfrontace, tak jednotlivých historických událostí s ní spojené. Patrná je rozmanitost jednotlivých přístupů, které se liší především v tom, na jaké otázky se soustředí, jaké otázky si kladou, nebo v jaké době a v jaké kultuře daná teorie. Proto se také práce snaží nastínit vývoj teoretických přístupů a vzniku nových, též reagujících na události tehdejší doby.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this bachelors thesis is to take a think about how theories of international relationships influenced forming of foreign state politics.This thesis is also trying to clarify causes and consequences not only of the origin and the end of bipolar confrontation but also about individual historical events that are related to it. A diversity of individual approaches is evident, approaches are mostly differentiate in which question is it focused on, what question is it asking or in what period of time the given theory is. Therefor the thesis is also trying to outline the development of theoretical approaches and the rise of new ones, reacting on events at that time.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Nikola domerecka.pdfPlný text práce260,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Domerecka bc vedouci_KAP.docPosudek vedoucího práce51 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Domerecka pol_opo.docxPosudek oponenta práce43,7 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Domerecka.pdfPrůběh obhajoby práce201,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5132

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.