Title: Predictors of the Effectiveness of Different Approaches to Pandemic Distance Learning
Other Titles: Prediktory efektivity různých přístupů k distanční výuce během pandemie
Authors: Kohout, Jiří
Buršíková, Dana
Frank, Jan
Lukavský, Jindřich
Masopust, Pavel
Motlíková, Iva
Rohlíková, Lucie
Slavík, Jan
Stacke, Václav
Vejvodová, Jana
Voltrová, Michaela
Citation: KOHOUT, J. BURŠÍKOVÁ, D. FRANK, J. LUKAVSKÝ, J. MASOPUST, P. MOTLÍKOVÁ, I. ROHLÍKOVÁ, L. SLAVÍK, J. STACKE, V. VEJVODOVÁ, J. VOLTROVÁ, M. Predictors of the Effectiveness of Different Approaches to Pandemic Distance Learning. Education sciences, 2022, roč. 12, č. 9, s. nestránkováno. ISSN: 2227-7102
Issue Date: 2022
Publisher: MDPI
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85138699368
http://hdl.handle.net/11025/51542
ISSN: 2227-7102
Keywords: efektivita dálkového studia;pandemie covid19;přístup k výuce na míru;aktivní učení;synchronní učení;asynchronní učení;screeningový nástroj
Keywords in different language: distance learning effectiveness;COVID-19 pandemic;tailored teaching approach;active learning;synchronous learning;asynchronous learning;screening tool
Abstract: Značná pozornost byla věnována nucenému přechodu na distanční vzdělávání v důsledku pandemie COVID-19. Některé aspekty této problematiky, které jsou pro praxi velmi důležité, jsou však stále nedostatečně prozkoumány. Cílem této studie je popsat vývoj on-line dostupného screeningového nástroje, který by mohl učitelům pomoci identifikovat studenty ohrožené sníženou efektivitou při distančním vzdělávání a také zvolit vhodný způsob výuky pro danou třídu. Byl proveden komplexní výzkum, kterého se zúčastnilo 35 učitelů českého jazyka, německého jazyka, matematiky, fyziky a zeměpisu a více než 1400 jejich studentů ze 70 tříd. V prvním kroku jsme identifikovali, které z více než 100 potenciálně relevantních proměnných mají prediktivní hodnotu pro efektivitu distančního vzdělávání. Následně byla vyvinuta řada multilineárních regresních modelů umožňujících kvantifikovat vliv jednotlivých proměnných na efektivitu a vnímanou užitečnost distančního vzdělávání. Moderační analýza byla použita k modelování toho, jak vhodné jsou synchronní a asynchronní aktivity založené na aktivním učení pro třídy s různými charakteristikami. Na základě výsledků modelů se vyvíjí jednoduchý screeningový nástroj, který učitelům pomůže přizpůsobit jejich přístup a strategii.
Abstract in different language: Significant attention has been devoted to the forced switch to distance learning as a result of the COVID-19 pandemic. However, some aspects of this issue that are very important for practice are still understudied. The aim of this study is to describe the development of an online-available screening tool which could help the teachers to identify the students at risk of lowered effectiveness during the distance learning and also to select an appropriate teaching approach for the given class. A complex survey involving 35 teachers of Czech language, German language, Mathematics, Physics and Geography, and more than 1400 of their students from 70 classes, was carried out. In the first step, we identified which out of the more than 100 potentially relevant variables have predictive value for the effectiveness of distance learning. Subsequently, a series of multilinear regression models enabling to quantify the impact of the individual variables on effectiveness and perceived usefulness of distance learning were developed. Moderation analysis was also used to model how suitable synchronous and asynchronous activities based on active learning are for classes with different characteristics. Based on the results of the models, a simple screening tool helping teachers to tailor their approach and strategy is being developed.
Rights: © authors
Appears in Collections:Články / Articles (KČJ)
Články / Articles (KVD)
Články / Articles (KPS)
Články / Articles (KNJ)
Články / Articles (KMT)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
education-12-00605-v2.pdf323,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51542

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD