Název: Úloha mezinárodní smlouvy a mezinárodniho obyčeje jakožto základních pramenů soudobého mezinárodního práva veřejného
Další názvy: The Task of Treaty and Custom as Fundamental Sources of Contemporary Public International Law
Autoři: Mošna, Marek
Vedoucí práce/školitel: Kopal, Vladimír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5159
Klíčová slova: mezinárodní smlouvy;mezinárodní obyčej;mezinárodní právo veřejné
Klíčová slova v dalším jazyce: international contracts;public international law;international custom;international treaty
Abstrakt: V první řadě se práce zabývá obecnými východisky, především vztahem pravidla mezinárodního práva veřejného a jeho pramene. Dále pojednává o samotných pramenech. Pojem prameny se zde chápe jako polysém a důraz je kladen především na prameny formální. Poté následují pasáže věnující se oběma základním formálním pramenům - smlouvě a obyčeji - včetně procesu jejich vzniku. Stručně je popsána také kodifikace a pokrokový rozvoj mezinárodního práva veřejného. Mezinárodní smlouva a mezinárodní obyčej jsou potom porovnány a podává se, kterak se vzájemně ovlivňují. Závěrem je řešena otázka hierarchie mezi oběma základními prameny.
Abstrakt v dalším jazyce: Firstly, this writing deals with general foundations, especially with relationship between rules and sources of public international law. Next, it discusses the sources themselves. The term sources is a homonyme and in this work the formal sources are emphasized. The description of both fundamental formal sources - treaty and custom, including the process of their formation follows. Briefly are described the codification and the progressive devlopement of the public international law. The qualities of international treaties and international customa are compared then and the way in wich they infuences one another is pointed out. Finally, the question of some kind of hierarchy between them is discussed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KMP) / Theses (DIL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp_cela.pdfPlný text práce715,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MOsna - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce932,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mosna-oponent.pdfPosudek oponenta práce794,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mosna.pdfPrůběh obhajoby práce723,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5159

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.