Název: Formy a podmínky šíření křesťanství - křesťanské misie a zakládání klášterů
Další názvy: The methods and conditions of spreading christianity - christian missions and the foundation of monasteries
Autoři: Linhartová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Neupauer, Eduard
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5232
Klíčová slova: formy a podmínky šíření křesťanství;křesťanská misie;zakládání klášterů;apoštolové;mniši;řehole;benediktinský řád
Klíčová slova v dalším jazyce: methods and conditions of spreading christianity;christian mission;foundation of monasteries;apostles;monks;order;benedictine order
Abstrakt: První část bakalářské práce je zaměřena na vývoj křesťanství, na první misijní cesty, které se uskutečňovali díky apoštolům a začala christianisace evropského kontinentu. V podkapitolách se věnuji významným osobnostem, misionářům, kteří se podíleli na pokřesťanštění Evropy. Druhá část bude věnována vývoji mnišství jak ve východní části, tak západní části Římské říše. Popsán bude způsob mnišského života a jeho stěžejní osobnosti, který tento život praktikovali a patří mezi zakladatele mnišského života. V důsledku mnišského života vznikají i první kláštery, ve kterých se sdružovala společnost lidí, která vedla stejný asketický život. Byly to důležitá místa pro vzdělávání společnosti a sloužili také jako základny pro šíření křesťanství. V poslední části se pokusím o popsání několika mnišských řádů, které se řídily řeholí svatého Benediktina. V podkapitolách se budu věnovat historickému vývoji, spiritualitě a vzniku prvních klášterů na našem území.
Abstrakt v dalším jazyce: The first part of the bachelor dissertation is focused on the development of Christianity: on the first missionary journeys which took place thanks to the Apostles and started Christianity in continental Europe. Sub-sections are dedicated to significant personalities and missionaries who were involved in the Christianisation of Europe.The second part will focus on the development of monks in both the eastern and western parts of the Roman Empire. The manner of the monks? lives will be described, along with the main characters who practised this life and belong among the founders of monastic life. As a result of monastic life the first monasteries came into being which brought together a society of people who led the same ascetic lives. They were important places for educating society and served as bases for the spreading of Christianity. In the last part I attempt to describe several monastic orders following the rule of St. Benedikt. In the sub-sections I will focus on historic development, spirituality and the origins of the first monasteries in our country
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalalrska prace - Misie, klastery, rady.pdfPlný text práce221,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Linhartova Kristyna_Demjancukova Dagmar.docPosudek vedoucího práce48,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Linhartova Kristyna_Neupauer Eduard.docPosudek oponenta práce63,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Linhartova_Kristyna.pdfPrůběh obhajoby práce749,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5232

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.