Title: Výtvarná výchova v kontextu sociálních sítí
Other Titles: Art education in the context of social networks
Authors: Layerová, Daniela
Advisor: Mašek Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Zapletal Aleš, MgA. et MgA. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53318
Keywords: digitalizace;filtr;instagram;internet;meme;net art;profil;sociální sítě;umělá inteligence;umění;youtube
Keywords in different language: art;artificial intelligence;digitization;filter;instagram;internet;meme;net art;profile;social networks;youtube
Abstract: Cílem práce bylo zmapovat současný stav nejpoužívanějších sociálních sítí, jejich vliv, umělecký přesah a danou problematiku zasadit do kontextu vzdělávání výtvarné výchovy. První část bakalářské práce pojednává o fenoménu sociálních sítí, ukazuje specifika jednotlivých sítí a jejich přesah do uměleckého světa i s názornými ukázkami. Druhá část představuje sondu skrze minulé, ale i současné internetové umění. Třetí část spojuje získané poznatky s didaktikou výtvarné výchovy. Tento výstup má podobu čtyř výtvarných úkolů.
Abstract in different language: The aim of the thesis was to map the current state of the most used social networks, their influence, artistic overlap and to place the issue in the context of art education. The first part of the bachelor's thesis discusses the phenomenon of social networks, shows the specifics of individual networks and their overlap into the art world, including illustrative examples. The second part presents a probe through past and present internet art. The third part combines the acquired knowledge with the didactics of art education. This output takes the form of four creative tasks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Daniela Layerova.pdfPlný text práce3,74 MBAdobe PDFView/Open
Posudek_vedouci_Layerova.pdfPosudek vedoucího práce326,33 kBAdobe PDFView/Open
Posudek_oponent_Layerova.pdfPosudek oponenta práce278,5 kBAdobe PDFView/Open
Layerova_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce601,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53318

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.