Title: Město 21. století
Other Titles: 21st Century City
Authors: Černá, Kateřina
Advisor: Lindner Milan, Ing. Ph.D.
Referee: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53387
Keywords: město;rozvoj měst;regionální rozvoj;regionální politika;aktéři rozvoje;nástroje rozvoje;rozvoj plzně;strategický dokument;problémy;městské centrum;centrum;finanční podpora rozvoje;projekty
Keywords in different language: city;urban development;regional development;regional policy;development actors;development tools;development of pilsen;strategic document;problems;city centre;centre;financial support for development;projects
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na rozvoj měst. V teoretické části jsou definovány základní pojmy, vývoj městského osídlení, funkce a struktura měst, platná legislativa a problémy měst. Dále je práce soustředěna na rozvoj měst a s ním spojenou regionální politiku, aktéry, nástroje, strategické plánování, financování, problémy měst a moderní trendy. V praktické části je podrobeno analýze město Plzeň s důrazem na jeho rozvoj a problémy městského centra. Práce zahrnuje doporučení pro následný rozvoj města.
Abstract in different language: The thesis focuses on urban development. The theoretical part defines basic concepts, the development of urban settlement, the function and structure of cities, current legislation and urban problems. Furthermore, the thesis focuses on urban development and related regional policy, actors, instruments, strategic planning, financing, urban problems and modern trends. In the practical part, the city of Pilsen is analysed with emphasis on its development and problems of the urban centre. The work includes recommendations for the subsequent development of the city.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K_Cerna_DP.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Cerna - posudek VP 23.pdfPosudek vedoucího práce554,31 kBAdobe PDFView/Open
Cerna - posudek OP 23.pdfPosudek oponenta práce634,16 kBAdobe PDFView/Open
Cerna - protokol DP 23.pdfPrůběh obhajoby práce277,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53387

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.