Title: Komunikační strategie územně samosprávných celků.
Other Titles: Communication strategies of territorial administrative units.
Authors: Fric, Karolina
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Triner Petr, JUDr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53392
Keywords: komunikace;veřejná správa;marketing;merchandising;branding;propagace;public relations;masmédia;komunikační strategie;územní samospráva
Keywords in different language: communication;public administration;marketing;merchandising;branding;promotion;public relations;mass media;communication strategy;local government
Abstract: Člověk je tvor sociální a komunikace zaujímá přední místo ve formách a způsobech, jimiž se tento charakteristický rys lidství realizuje. Média mají nezastupitelné místo v dnešní společnosti a stala se nedílnou součástí našich životů, denně jsme konfrontováni nepřeberným množstvím informací z jakéhokoliv segmentu společnosti, a tedy i z veřejného a politického života. Veřejná správa vyvíjí svoji vlastní mediální činnost k čemuž ráda využívá spolupráci s veřejnoprávními a soukromými médii, které jsou v současné době jejím nedílným partnerem, v podstatě velmi žádaným. Tato závěrečná práce obsahuje popis smyslu a činnosti veřejné správy, definici komunikace a její jednotlivé druhy, její využití ve veřejné správě směrem k veřejnosti, současně i jejím zaměstnancům a dále popis a možnosti komunikační strategie územních samosprávných celků a jejího srovnání na příkladu statutárního města Plzně a jeho největšího městského obvodu Plzeň 3.
Abstract in different language: Human is a social being, and communication occupies a leading place in the forms and ways in which this characteristic feature of humanity is realized. The media has an irreplaceable place in today's society and has become an integral part of our lives, we are daily confronted with an abundance of information from any segment of society, and thus also from public and political life. The public administration develops its own media activity, for which it likes to use cooperation with public and private media, which are currently its integral partner, in fact very much in demand. This final thesis contains a description of the purpose and activity of public administration, a definition of communication and its individual types, its use in public administration towards the public, at the same time also to its employees, and further a description and possibilities of the communication strategy of territorial self-governing units and its comparison using the example of the statutory city of Pilsen and of its largest urban district Pilsen 3.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Karolina_Fric_Komunikacni strategie uzemne samospravnych celku.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Fric - posudek VP 23.pdfPosudek vedoucího práce671,92 kBAdobe PDFView/Open
Fric - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce897,99 kBAdobe PDFView/Open
Fric - protokol DP 23.pdfPrůběh obhajoby práce328,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53392

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.